Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Mae’r tîm Arlwyo yn edrych i benodi cogydd llawn amser i weithio yng nghaffi Meinir. Hysbyseb Swydd Teitl y swydd:            Cogydd Adran:                         Arlwyo / Caffi Meinir Yn atebol i’r:              Rheolwr Arlwyo / Prif Gogydd Cyflog:                       I’w drafod, yn ddibynnol ar brofiad a chymhwyster Oriau:                         37.5 awr yr wythnos o Ddydd […]

Read more
Rydym wrth ein bodd yn clywed am ddiddordebau amrywiol ein myfyrwyr, yn enwedig pan maent yn gallu parhau i ddilyn eu diddordeb yn ystod yr wythnos o ddysgu yn y Nant.   Treuliodd Louise Bastock wythnos efo ni ar gwrs Cymraeg Gwaith ym mis Ionawr. Nid yn unig wnaeth hi fwynhau’r profiad o ddysgu Cymraeg [...]
Read more
Hysbyseb Swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg GwaithAdran: AddysgYn atebol i’r: Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith / Rheolwr AddysgCyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar gymwysterau (Cytundeb blwyddyn i ddechrau)Oriau: Swydd Rhan Amser – 15 awr yr wythnos (gweithio ar ddydd Llun a dydd Gwener)I ddechrau: Cyn gynted â phosib Pwrpas y swydd:Mae Canolfan Iaith [...]
Read more

Mae 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn brysur! Mae llawer o waith adeiladu a chynnal a chadw yn cael ei wneud ar y safle dros y gaeaf, yn cynnwys y swyddfa ac adeilad Y Plas, gyda datblygiadau cyffrous eraill ar y gweill hefyd… Mae pedwar rheolwr newydd wedi cael eu penodi, dau sydd wedi […]

Read more

Mae blwyddyn arall yn y Nant yn tynnu i’w therfyn ac wrth i ni edrych ymlaen at y dydd ddechrau ymestyn, rydym yn edrych nôl ar hydref prysur a’r sawl machlud godidog rydym wedi mwynhau yma.

Read more

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gefnogi ein ffair Nadolig eleni. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn, gyda channoedd o bobl yn mwynhau naws Nadoliaidd y Nant. Diolch arbennig i Fand Pres Pwllheli am ein diddanu yn ystod y dydd, i gwmni Berwyn am gludo pawb i lawr ac yn ôl i fyny drwy’r dydd […]

Read more

Pleser oedd lansio ein rhaglen gyrsiau ar gyfer 2020 yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst. Gallwch weld y rhaglen yma. Mae’r myfyrwyr sydd wedi bod efo ni diwedd y flwyddyn wedi mwynhau amryw o brofiadau, o daith i Blas yn Rhiw i ddiod o flaen y tân yn nhafarn Y Whitehall, Pwllheli. Bu criw hwyliog draw ar […]

Read more

Diolch anferth i bawb fu’n rhan o drefnu a chefnogi Ras Rhys a Meinir eleni – roedd o’n ddiwrnod gwych. Diolch i’r holl fusnesau lleol am eu cyfraniad i’r gwobrau – Blas ar Fwyd, Tanners Wines, Cigoedd y Llain Harlech Foodservice, Ffrwythau DJ Fruit, Poblado Coffi a Chwrw Llŷn. Llongyfarchiadau i’r rhedwyr i gyd, yn […]

Read more

Bu Eluned Morgan, Gweinidog dros y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru,  draw yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ar y 10fed o Fedi, 2019. Yn ystod ei hymweliad, cafodd y Gweinidog gyfle i weld yr heriau yn ogystal â’r gwaith allweddol sy’n cael ei wneud yno mewn perthynas â chynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn […]

Read more
Bu’r canwr James Blunt draw ym mis Medi yn ffilmio fideo ar gyfer un o’i ganeuon newydd: Ond roedd gan ein staff fwy o ddiddordeb mewn ganwr arall oedd draw yn ffilmio cyfres deledu yn y neuadd yr un diwrnod – Rhys Meirion!
Read more

Mae’r Haf wedi cyrraedd o’r diwedd a does unman gwell i fwynhau’r tywydd tesog ‘ma nag yma yn nhawelwch a llonyddwch y Nant. Braf yw gweld cynifer yn mwynhau’r olygfa a’r heulwen o’r teras pob amser cinio. Pleser oedd croesawu cynifer o ddysgwyr lefel Uwch ar gwrs arbennig Ifor ap Glyn, ‘Rho awch ar dy […]

Read more

Dynodwyd 2019 fel blwyddyn ‘Darganfod’ gan Groeso Cymru eleni a dyma’r drydedd flwyddyn i ni yma yn y Nant gynnal cwrs sydd yn cyd fynd â’r blynyddoedd thema hyn. Cynhaliwyd cwrs ‘Darganfod Ynys Môn’ dan ofal Delyth Roberts yn ystod mis Mawrth. Roedd y cwrs yn gyfle i ddysgwyr lefel Uwch 2 ymarfer eu Cymraeg […]

Read more

Teitl y swydd:             Staff gweini Adran:                         Caffi Meinir / Arlwyo Oriau:                          Naill ai Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Sul yn ôl trefn rota fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, a rhai penwythnosau a Gwyliau                            […]

Read more

Dwi’n mentro dweud bod y gwanwyn wedi dyfod yma yn y Nant, am ryw hyd beth bynnag! Mae’r cennin pedr yn werth eu gweld o amgylch y pentref a dwi’n falch iawn bod y geifr yn gadael llonydd iddynt hefyd! Bu Wythnos Tapas Llŷn yn llwyddiant unwaith eto eleni. Diolch yn fawr iawn i bawb […]

Read more

Diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch a ddaeth i gefnogi ein ffair Nadolig eleni. Roedd yn ddiwrnod bendigedig gyda haul y gaeaf yn disgleirio ar y pentref. Pleser oedd eich croesawu i lawr yma i’r Nant. Diolch yn arbennig i Fand Pres Pwllheli am ein diddanu yn ystod y dydd, i gwmni Berwyn am […]

Read more

Mae Carl Foulkes wedi defnyddio ei wyliau blynyddol o’i swydd bresennol fel Dirprwy Brif Gwnstabl ar Lannau Mersi i ymgymryd cwrs dwys yng Nghanolfan Nant Gwrtheyrn. Dywedodd Meic Raymant, Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru: “Roedd yn dda gweld fod y Prif Gwnstabl newydd wedi gallu mynychu cwrs preswyl yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, […]

Read more

Mae Nant Gwrtheyrn wedi ennill gwobr Ewropeaidd holl bwysig mewn seremoni wobrwyo ym Mrwsel yr wythnos diwethaf. Roedd y ganolfan wedi’i henwebu yn y categori ‘buddsoddi mewn treftadaeth ddiwylliannol’ yng Ngwobrau RegioStars 2018 y Comisiwn Ewropeaidd, gwobrau sy’n nodi arferion da o ran datblygu rhanbarthol, ac yn tynnu sylw at brosiectau gwreiddiol ac arloesol sy’n […]

Read more

Ymunodd Cadeirydd Nant Gwrtheyrn, Huw Jones, â dirprwyaeth o Gymru ar ymweliad tridiau â Gwlad y Basg er mwyn astudio’r drefn o ddysgu Basgeg fel ail iaith sy’n cael ei gweithredu yn y wlad honno. Mae poblogaeth Gwlad y Basg rywbeth yn debyg i Gymru, ond mae’r nifer sy’n dweud eu bod nhw’n medru siarad […]

Read more

Mae’r Nant yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn eleni. Mae’r freuddwyd fawr o drawsnewid hen bentref chwarelyddol yn ganolfan iaith flaengar bellach yn ffaith. Gyda’r Nant wedi croesawu dros 30,000 o ddysgwyr ers 1982 a bellach yn cyflogi 37 o bobl leol, mae’r weledigaeth wreiddiol honno o greu ‘Peiriant Cymreigio a darparu […]

Read more

Annwyl gyfaill,   Fel rhan o ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn mae’r Nant yn trefnu Gŵyl y Nant – Dathlu 40 ar Ddydd Sadwrn, Medi 22, 2018. I ddiolch am eich cyfraniad gwerthfawr, hoffwn eich gwahodd i ymuno yn y dathliadau. Am 2 o’r gloch y prynhawn bydd arddangosfa ‘Hanesyddol’ yn cael […]

Read more

Yda’ chi’n cofio Gŵyl y Nant ‘stalwm? I ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn eleni, rydym yn cynnal gŵyl arbennig ar ddydd Sadwrn, Medi 22 i ddathlu’r garreg filltir sef ‘Gŵyl y Nant – Dathlu 40’. Bydd yr ŵyl yn cychwyn am 2 o’r gloch gyda lansiad arddangosfa ‘Hanesyddol’ fydd yn dilyn y […]

Read more

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Genedlaethol Cymru, Nant Gwrtheyrn, wedi ei henwebu am wobr Ewropeaidd bwysig. Mae’r ganolfan wedi’i henwebu yn y categori ‘buddsoddi mewn treftadaeth ddiwylliannol’ yng Ngwobrau RegioStars 2018 y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r gwobrau’n nodi arferion da o ran datblygu ranbarthol ac yn tynnu sylw at brosiectau gwreiddiol ac arloesol sy’n ddeniadol ac […]

Read more

Mi gawsom ddiwrnod da ddydd Llun gyda Dewin a Doti yn cyflwyno’r sioe newydd ‘Ffrindiau’r Môr’, sef sioe o hoff ganeuon plant ar thema’r Môr. Cawsom dair sioe wych yn Neuadd Rhys gyda llond gwlad o blant yn mwynhau’r arlwy. Bydd y sioe yn cael ei pherfformio mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru fel […]

Read more

Yn sgil llwyddiant cwrs ‘Merched mewn Llenyddiaeth Gymraeg’ y llynedd gyda Bethan Gwanas, daeth 14 o ddysgwyr brwd atom eto i fwynhau cwrs arall yng nghwmni’r awdures. Bu’r cwrs yn canolbwyntio ar rai o awduron cyfoes gorau Cymru gan gynnwys awduron amrywiol megis Manon Steffan Ros, Sonia Edwards a Lleucu Roberts, ond dynion hefyd y […]

Read more

Wythnos fendigedig arall yn y Nant gyda chriw o ddysgwyr gweithgar unwaith eto. Dyma’r criw yn mwynhau’r tywydd braf. “O na fyddai’n haf o hyd”!! Cafodd yr holl ddysgwyr siawns i ymarfer eu Cymraeg ym Mhwllheli’r wythnos hon. Mae’r cwrs Mynediad 1 yn addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, […]

Read more

Haul, Haul a mwy o Haul! Ydi wir, mae hi wedi bod yn fis gogoneddus! A ble well i fwynhau’r heulwen nag yma yn nhawelwch a mwynder y Nant? Braf iawn oedd gweld cynifer yn dod yma am dro yn ystod wythnos hanner tymor yn ddiweddar. Daw ymwelwyr yma i’r Nant o bell ac agos […]

Read more

Ganwyd Gordon ar aelwyd Gymraeg yn Alltwen ger Pontardawe. Nid yw Gordon wedi cael cyfle i siarad Cymraeg ers 1955. Mae’n byw yng Ngwlad yr Haf yn Lloegr ar hyn o bryd ac yn y gorffennol treuliodd bymtheg mlynedd fel Bwrsar mewn ysgol fonedd yn Honk Kong. Bu’n treulio wythnos gyda ni ar y cwrs […]

Read more

Dyma Judith Hunt a’i phengwin.  Bu Judith yn mynychu’r cwrs Uwch 1 yr wythnos hon.  Mae Judith a’i phengwin wedi teithio’r byd ac wedi mwynhau wythnos fendigedig yn y Nant.  Dyma oedd ganddi i’w ddweud am y cwrs: “Dw i a’r pengwin yn cytuno ei fod y profiad gorau erioed ac mae’r ddau ohonom wedi […]

Read more

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Sul y Mamau

    Mawrth 22
  3. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm