Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Ydach chi’n meddwl dathlu rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror? Chwilio am leoliad diogel a phreifat? Efallai y medrwn ni helpu. Rydym yn cynnig pecyn arbennig ar gyfer dathliadau bach ac arbennig. Yn cynnwys cyngor a chefnogaeth arbenigol gan staff i drefnu’r digwyddiad wedi ei deilwra yn arbennig i’ch anghenion chi. Cysylltwch am fwy o fanylion ac […]

Darllen mwy

Mae’r safle wedi ail-agor i pobl sy’n byw yng Nghymru. Er bod y Caffi a’r atyniadau’n parhau ar gau, mae croeso i chi ddod am dro i fwynhau ein llwybrau a golygfeydd godidog. Mae rhai o’n staff yn parhau i weithio, y ffordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: […]

Darllen mwy

Mae dysgu Cymraeg o bell yn derm sydd wedi dod yn fwfwy cyfarwydd yn 2020 wrth i’r dull rhithiol o ddysgu gymryd lle dysgu traddodiadol mewn ystafell ddosbarth. Un o brif fanteision dysgu o bell yw’r ffaith bod unrhyw berson, o unrhyw le yn y byd, yn gallu dilyn cyrsiau Cymraeg y Nant. A dyma’n […]

Darllen mwy

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim. Bydd Gŵyl NantIaith yn cael ei chynnal dydd Sadwrn 31 Hydref ar AM (Am bob dim) – platfform digidol Cymraeg. Bydd […]

Darllen mwy

Rydym yn cynnig tair noson am bris dwy! Felly 1 noson AM DDIM! Ar gael am gyfnod o bythefnos rhwng 19/10/20 – 31/10/2020. Gallwch weld mwy o fanylion am ein llety gwely a brecwast yma. I archebu anfonwch ebost at – post@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758750334. Mae’r cynnig yn ddibynnol ar amodau a rheolau Covid-19.

Darllen mwy

Diolch yn fawr i Elwyn Jones (Elwyn Caera) am gysylltu gyda ni yn ddiweddar. Mae Elwyn wedi ysgrifennu dwy gerdd hyfryd am y Nant. Mwynhewch!   Nant Gwrtheyrn Gwagle lle bu craig di hollt yn dymchwel i lawr at y don. Craith fonciog lle bu gwaith a chymdeithas ystyrlon. Geifr gwyllt lle bu chwarelwyr yn […]

Darllen mwy
Mae’n bleser gennym eich hysbysebu fod Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn rhan o restr elusennau Amazon Smile. Gweithredir Amazon Smile gan Amazon, yn cynnig yr un cynnyrch, nodweddion siopa a phrisiau.  Tydy eich profiad siopa ddim yn newid; yr unig wahaniaeth yw bod Amazon yn rhoi 0.5% o’r hyn rydych yn prynu i’ch elusen ddewisol.  Tydy [...]
Darllen mwy

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod ailargraffiad o lyfr poblogaidd Dr Carl Clowes ‘Nant Gwrtheyrn – Rebirth of the Lost Village’ wedi cael ei gyhoeddi. Argraffwyd y gyfrol gyntaf yn 2008, ac yn y gyfrol hon mae Dr Clowes yn ein diweddaru ar y datblygiadau er hynny. Mae’r llyfr yn adrodd hanes cyfoethog yr […]

Darllen mwy

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gystadlu yn ein cystadleuaeth ysgrifennu greadigol. Roedd yr ymateb yn wych, gyda degau o ddysgwyr yn cymryd rhan a’r safon yn uchel iawn. Y dasg oedd ymateb yn greadigol i ddewis o dri llun yn ymwneud a Nant Gwrtheyrn. Dewisodd y beirniad, Myrddin ap Dafydd y darnau gorau […]

Darllen mwy

Teyrnged gan Dr Carl Clowes i’r diweddar John Hume Gyda marwolaeth John Hume, mae’n cymdeithas wedi colli nid yn unig wleidydd o bwys ond cefnogwr brwd ieithoedd llai Ewrop. Roedd John yn sefydlydd plaid yr SDLP ac yn 1998 enillydd Wobr Heddwch Nobel am ei waith ddi-flino yng Ngogledd Iwerddon. Er hynny, fel ymgyrchydd dros […]

Darllen mwy

Fel pob sefydliad arall sydd wedi arfer estyn croeso i ymwelwyr, rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i daro cydbwysedd rhwng ein dymuniad i wneud hynny eto, a’n dyletswydd i’n staff ac i’r gymuned leol i wneud popeth posibl i ddiogelu iechyd, tra bydd y coronafeirws yn dal o gwmpas. Dyma pam rydym yn ail-agor […]

Darllen mwy

Cystadlaethau i ddysgwyr Ydach chi’n dysgu Cymraeg? Yn mwynhau ysgrifennu? Ydi’r cyfnod hwn wedi eich ysbrydoli i fod yn greadigol? Mae’r Nant yn falch o lansio cystadleuaeth arbennig ar gyfer dysgwyr o bob lefel, fydd yn cael ei beirniadu gan neb llai nag Myrddin ap Dafydd. Am gyfle i ennill tocyn gwerth £50 i wario […]

Darllen mwy

Ydach chi wedi ymweld â’n Canolfan Ymwelwyr ac wedi sylwi ar y llun trawiadol du a gwyn o gwpwl ifanc sydd ar y wal o’ch blaen? Ydach chi erioed wedi meddwl beth yw’r hanes tu ôl i’r llun? Wel, dyma fo i chi…. Priodwyd Bryn a Gwenan Jones yng nghapel y Nant 25 Awst 2001. […]

Darllen mwy

Rydym yn falch o fod yn rhan o gynllun newydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol i ddysgu Cymraeg i filoedd o oedolion. Mae’r cyrsiau ‘cyfunol’ cenedlaethol newydd, sy’n cyfuno dysgu o bell dan arweiniad tiwtor gyda dysgu ar-lein annibynnol, wedi denu 1,300 o ddechreuwyr. Fe ddechreuodd y cyrsiau rhad ac am ddim yr wythnos ddiwethaf, […]

Darllen mwy

Er bod drysau’r Nant ar gau a’r cyrsiau addysg dros y misoedd nesaf wedi’u gohirio, mae’r Tîm Addysg wrthi’n brysur yn treialu dulliau newydd o ddysgu a chefnogi dysgwyr, gan barhau i weithio tuag at y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Eglurodd Rhodri Evans, Rheolwr Addysg y Nant: “Ers canol mis Ebrill, mae’r […]

Darllen mwy

Mae cymryd rhan mewn cwis bellach wedi datbylgu i fod yn hobi mwyaf poblogaidd y genedl, gyda theuluoedd a ffrindiau’n cadw mewn cysylltiad a threulio oriau’n diddanu (neu ddadlau!) dros gwis. Byddwn yn ychwanegu cwis newydd yn wythnosol i’r dudalen hon – i gyd yn gysylltiedig â’r Nant. Mwynhewch! Cwis Rhys a Meinir Atebion cwis […]

Darllen mwy

Dyma becyn o adnoddau hwyliog ac addysgiadol gallwch ddefnyddio i ddysgu hanes un o straeon caru mwyaf trist ac enwog Cymru, Rhys a Meinir. Darllenwch y chwedl yma neu gwrandewch ar Llinos yn darllen y chwedl yma. Ewch ati i wneud y gweithgareddau! Gwers Rhys a Meinir (ar gyfer rhieni / athrawon)Chwilair 1Chwilair 2Cwis Atebion y cwisDylunio […]

Darllen mwy

A ninnau ar drothwy’r Pasg, dyma ddatganiad gan Cyngor Gwynedd yn gofyn unwaith eto i ymwelwyr gadw draw o’r ardal: A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein […]

Darllen mwy

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda lledaeniad coronafirws COVID-19, ac ymhellach i’r cyhoeddiad a wnaethpwyd gennym ym mis Mawrth, rydym wedi penderfynu gohirio’r cyrsiau canlynol: Lefel Cod Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen Sylfaen C2011 24/4/2020 26/4/2020 Canolradd C2012 27/4/2020 1/5/2020 Uwch 1 C2013 18/5/2020 22/5/2020 Sylfaen C2014 18/5/2020 22/5/2020 Blasu C2015 18/5/2020 22/5/2020 Mynediad […]

Darllen mwy

Er bod y safle ar gau mae rhai o’n haelodau staff yn dal wrth law i ateb eich ymholiadau yn saff o’u cartrefi. Cysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost, gwefan neu gyfryngau cymdeithasol. FFÔN: 01758 750334 neu rif uniongyrchol Mair:  01758 750900 E-BOST: Cyffredinol: post@nantgwrtheyrn.org Archebion llety: llety@nantgwrtheyrn.org Addysg: addysg@nantgwrtheyrn.org GWEFAN: https://nantgwrtheyrn.cymru/cysylltu-gyda-ni/ CYFRYNGAU CYMDEITHASOL: […]

Darllen mwy

Rydan ni’n byw mewn cyfnod annhebyg i unrhyw beth mae unrhyw un ohonon ni wedi ei weld o’r blaen. Mae Nant Gwrtheyrn, fel pob corff, cwmni a sefydliad arall, wedi gorfod ystyried yn ddwys beth i’w wneud o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos, wrth i’r sefyllfa newid ac i gyngor neu reolau […]

Darllen mwy

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda lledaeniad coronafirws COVID-19, rydym wedi penderfynu gohirio’n darpariaeth addysg hyd at 20 Ebrill, 2020. Y cyrsiau a fydd yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad hwn fydd: Lefel Cod Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen Uwch 2 C2007 30/3/2020 3/4/2020 Mynediad 1 C2008 23/3/2020 27/3/2020 Mynediad 2 C2009 30/3/2020 […]

Darllen mwy

Fel pob sefydliad yng Nghymru, rydym yn dilyn y cyngor a’r diweddariadau sy’n cael eu darparu ynghylch COVID-19 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru. Os y bydd angen i ni ganslo digwyddiadau yn y Nant o ganlyniad i newid yn y cyngor hwnnw, byddwn yn rhoi gwybod i’n cwsmeriaid yn syth ac yn gwneud […]

Darllen mwy

Rydym yn falch iawn o fod yn defnyddio brand newydd o goffi lleol, Ffa Da yng nghaffi Meinir. Mae Ffa Da yn goffi arbenigol wedi’i rostio’n ffres sy’n cael ei gynhyrchu ar arfordir goledd Cymru yn Llandanwg, Harlech. Mae’r cwmni wedi ei achredu yn llawn gan yr SCA (Cymdeithas Goffi Arbenigol). Yn ogystal ag ansawdd […]

Darllen mwy

Llongyfarchiadau mawr i Blair Wallace, dysgwr Cymraeg y flwyddyn 2020 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae Blair yn dod yn wreiddiol o Aberdeen ac wedi treulio amser yn y Nant yn dysgu Cymraeg. Pleser oedd noddi’r wobr a mynychu’r seremoni neithiwr i weld yr holl ddysgwyr ysbrydoledig sy’n gweithio i’r Bwrdd Iechyd. Gwych gweld cyflogwr […]

Darllen mwy
Rydym wrth ein bodd yn clywed am ddiddordebau amrywiol ein myfyrwyr, yn enwedig pan maent yn gallu parhau i ddilyn eu diddordeb yn ystod yr wythnos o ddysgu yn y Nant.   Treuliodd Louise Bastock wythnos efo ni ar gwrs Cymraeg Gwaith ym mis Ionawr. Nid yn unig wnaeth hi fwynhau’r profiad o ddysgu Cymraeg [...]
Darllen mwy
Hysbyseb Swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg GwaithAdran: AddysgYn atebol i’r: Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith / Rheolwr AddysgCyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar gymwysterau (Cytundeb blwyddyn i ddechrau)Oriau: Swydd Rhan Amser – 15 awr yr wythnos (gweithio ar ddydd Llun a dydd Gwener)I ddechrau: Cyn gynted â phosib Pwrpas y swydd:Mae Canolfan Iaith [...]
Darllen mwy

Mae 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn brysur! Mae llawer o waith adeiladu a chynnal a chadw yn cael ei wneud ar y safle dros y gaeaf, yn cynnwys y swyddfa ac adeilad Y Plas, gyda datblygiadau cyffrous eraill ar y gweill hefyd… Mae pedwar rheolwr newydd wedi cael eu penodi, dau sydd wedi […]

Darllen mwy