Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Mae’r gwanwyn wedi ein cyrraedd o’r diwedd yma yn y Nant gyda’r sioe flynyddol o gennin Pedr rhwng y Plas a Chaffi Meinir yn werth ei weld! Gyda dyfodiad y gwanwyn, mae tymor y priodasau hefyd yn ail gydio ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pob un pâr yma i’r Nant i ddathlu ei […]

Read more

Blwyddyn Newydd Dda i chi ‘gyd! Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig mae’r pentref yn fwrlwm unwaith eto gyda gwaith adeiladu yn mynd rhagddo yn y caffi. Bydd yr estyniad diweddaraf yn cynnwys toiledau newydd ar gyfer cwsmeriaid Caffi Meinir ynghyd â storfeydd a swyddfa. Felly, os ydych yn dod i lawr i’r Nant am […]

Read more

Gyda thymor y priodasau yn dirwyn i ben a’r dail yn crino ar ganghennau hen goed y Nant – rydym yn edrych ymlaen at weithgarwch yr Hydref a’r Gaeaf. Roedd yn bleser gennym groesawu aelodau o eglwys St Pauls, Knightsbridge, a fu yma’n aros yn ystod eu taith bererindod i Lŷn. Braf iawn yw gweld […]

Read more

Bu i dair ysgol wneud y mwyaf o’r tywydd braf a dod draw am drip i’r Nant yn ystod yr wythnosau yn arwain tuag at doriad Sulgwyn eleni. Bu Ysgolion Abersoch, Y Faenol a Llanbedrog yn clywed hanes Rhys a Meinir a chael cyfle i weld ble oedd Tŷ Hen a Thŷ Uchaf sef cartrefi’r […]

Read more

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod pecyn i ddysgwyr ar gael, wedi’i seilio ar ein cynhyrchiad nesaf, Macbeth. Crëwyd y pecyn i ddysgwyr gan Nant Gwrtheyrn, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru gyda chymorth Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth a gemau i ddysgwyr a chanllaw ar […]

Read more
Mae’r Nant ‘ma yn werth ei weld ar ddiwrnod o wanwyn gyda’r coed yn blaguro’n araf a’r gwair yn glasu yn yr heulwen braf! Roedd y Nant yn fwrlwm yn ystod penwythnos cyntaf mis Ebrill gyda rownd gyntaf y ‘British Downhill Series’ yn cymryd lle yma. Ers rhai blynyddoedd, bellach, mae trac beicio mynydd wedi [...]
Read more

Mae hi’n wanwyn o’r diwedd yma yn Nant Gwrtheyrn! Gyda’r llwybyr rhwng y Plas a Chaffi Meinir yn drwch o gennin pedr a’r ddwy faner yn chifio uwch ben y pentref rydym yn edrych ymlaen yn arw at y tymor newydd. A wyddoch chi am ffordd arall o gyrraedd y Nant ‘ma heb ddefnyddio’r ffordd […]

Read more

Mae nifer o grwpiau wedi ymweld â’r Nant yn ystod mis Mehefin. Cangen Merched y Wawr Llaniestyn oedd y cyntaf o’r rhain i ymweld a chael sgwrs am hanes y Nant, taith o amgylch y pentref a phryd o fwyd yng Nghaffi Meinir. Braf, hefyd, oedd croesawu aelodau o ganghennau Merched y Wawr Deudraeth a […]

Read more

Wel, mae’r haul yn tywynnu ar y Nant ‘ma bob diwrnod erbyn hyn! Mae’r pentref yn werth ei weld, gyda phlanhigion yn blodeuo ym mhob twll a chornel – rhaid i mi ganu clodydd i Wyn y garddwr am ei waith caled! Braf yw gweld cynifer ohonoch chi drigolion Llŷn, ynghyd ag ymwelwyr yr ardal […]

Read more

Yda’ chi wedi bod draw i weld Caffi Meinir ar ei newydd wedd eto? Dewch da chi, mae’n werth ei weld! Braf oedd gweld cynifer ohonoch yn dod i lawr yma yn ystod gwyliau’r Pasg eleni. Cofiwch fod y Ganolfan Dreftadaeth, y Tŷ Cyfnod a’r Caffi yn agored pob dydd rhwng 10y.b a 4y.h. Cynhaliwyd […]

Read more

Mae’r Meddyg Carl Clowes, sylfaenydd Canolfan Iaith a threftadaeth Nant Gwrtheyrn, wedi ei anrhydeddu yn gymrawd anrhydeddus o’r Royal College of General Practitioners. Ef yw’r cyntaf i dderbyn yr anrhydedd ar sail gwaith sydd yn ychwanegol i’w waith fel Meddyg Teulu. Mae’r Meddyg Carl Clowes yn derbyn yr anrhydedd ar sail ei gyfraniad i’w faes […]

Read more

  Mae cydweithio agos rhwng Nant Gwrtheyrn a Phrifysgol Caerdydd dros y tair blynedd diwethaf wedi dwyn ffrwyth wrth lansio ‘e-nant’, pecyn o adnoddau digidol ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad y Nant. Cynhaliwyd y lansiad swyddogol yn neuadd y Nant fore Gwener y 6ed o Fawrth. Yn ogystal â dysgwyr presenol y Nant, cafwyd cynrychiolaeth […]

Read more

Er nad yw hi’n un ddieithr i’r Nant o bell ffordd, braf yw cael croesawu Eleri Llewelyn Morris i’w swydd newydd fel Prif Diwtor. Mae Eleri wedi bod yn diwtor achlysurol yn y Nant ers blynyddoedd a bydd ei phrofiad a’i brwdfrydedd yn gaffaeliad mawr i’r ganolfan. Er nad oes gwersi yn cael eu cynnal […]

Read more

  Blwyddyn Newydd dda oddi wrth bawb yma yn Nant Gwrtheyrn! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r dathlu yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bu cryn ddathlu yma yn y Nant nos Galan, unwaith eto eleni. Wedi’r wledd flasus, bu’r amryddawn Dilwyn Morgan yn diddanu’r gynulleidfa gyda’i hiwmor ffraeth. Ac wrth gwrs, cafwyd perfformiadau gwych gan Y […]

Read more

Mae cyfres newydd Cariad@iaith yn cychwyn dydd Mercher, Mehefin 11eg 2014 am 8yh ar S4C. Dilynwch yr 8 seleb wrth iddynt geisio meistrioli’r iaith Gymraeg yn ystod yr wythnos. Bydd yr enillydd yn dod yn ôl i’r Nant am gwrs preswyl. Sut fydd y personoliaethau yn ymdopi gyda bywyd ym Mhen Llyn? Wythnos o emosiynau […]

Read more

Fe gynhaliwyd prynhawn prysur o weithgareddau yn Nant Gwrtheyrn ar ddydd Sul, Mehefin 30ain. Yn ogystal a gwledd o gerddoriaeth byw gan Band Arall a’r Plu, daeth amryw o wynebau cyfarwydd i’r pentref i gyfarfod yr ymwelwyr – Jac y Jwc, Capten Hook a Sam Tan. Diddanwyd y plant trwy gydol y prynhawn wrth gael […]

Read more

Mae’r actores o Abertawe, Melanie Walters o Gavin a Stacey, yn parhau â’i hymdrechion i feistroli’r iaith Gymraeg trwy fynychu cwrs Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, y Ganolfan Iaith breswyl genedlaethol. Mi ddaeth i’r ganolfan fel gwobr am ennill ar y rhaglen deledu boblogaidd ar S4C, cariad@iaith. Mae dod i’r Nant yn dod â hi gam […]

Read more

Agorwyd Ganolfan Nant Gwrtheyrn yn swyddogol gan Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Mae hyn yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol a wnaed i drawsnewid y ganolfan yn ganolfan dwristiaeth unigryw. Gwnaed gwaith adnewyddu gwerth £5m i’r pentref chwarel hwn o oes Fictoria. Mae yma lety 4 seren, ffordd fynediad newydd, stafell ar gyfer cynnal cynadleddau, priodasau […]

Read more

Mae hen bentref chwarelyddol Nant Gwrtheyrn yn fwy cyfarwydd ini heddiw fel Canolfan breswyl i ddysgwyr Cymraeg. Ers 1982 mae dros 25,000 o ddysgwyr wedi manteisio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y lleoliad unigryw yma ym Mhenrhyn Llyn. Ond yn ddiweddar, fe agorwyd un o dai y pentref fel ‘Ty Cyfnod’ i ddangos […]

Read more

Ar ddydd Llun, Hydref 4ydd, ymwelodd Brenhines Lesotho, Masenate Seeiso â Nant Gwrtheyrn. Bwriad yr ymweliad oedd i ddathlu 25 mlynedd ers sefydlu Dolen Cymru. Mae’r elusen wedi ffurfio cysylltiadau pwysig rhwng Cymru a Lesotho ym meyseydd addysg, iechyd, cymdeithas sifil a llywodraeth trwy ddatblygu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau bobl. Sylfaenydd […]

Read more

30 mlynedd yn ôl, gwnaed ymdrechion arwrol a lwyddodd i achub y Nant o fod yn bentref o adfeilion i fod yn Ganolfan i ddysgu’r iaith Gymraeg. “Byw fyddi Nant Gwrtheyrn” oedd yr arwyddair a daniodd y dychymyg. Ac fe wireddwyd y freuddwyd. Trwy nawdd sefydliadau, cwmnïau ac unigolion, adnewyddwyd y tai fesul un, crëwyd […]

Read more
Agorwyd ffordd newydd Nant Gwrtheyrn yn swyddogol gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ar Ddydd Llun 17 Mawrth 2008. Mae’r gwelliannau yn cynnwys ehangu corneli, torri nôl ar y graig mewn mannau cul, mannau pasio , wal cerrig a rhwystrau dur yn y mannau serth, mynedfa newydd ar ben y cwm, maes parcio [...]
Read more

Gyda thymor newydd y Ganolfan ar y gweill, croesawyd Huw Jones, cyn Brif Weithredwr S4C, yn gyfarwyddwr newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ddiweddar. “Mae`na sawl datblygiad i`w groesawu ar gyfer 2007”, meddai`r Cadeirydd Jeff Williams-Jones, yn dilyn cyfarfod o`r Bwrdd yn Ionawr. “Mae cnewyllyn tîm o staff ymroddgar gennym ni a, gyda`r bwriad o […]

Read more

LANSIO ARDDANGOSFA A CHYNNIG CYFLE I YMWELWYR FLASU’R IAITH GYMRAEG Nos Wener, 21 Gorffennaf 2006, am 6 o’r gloch, bydd Hywel Williams AS yn lansio arddangosfa gelf Amgylchedd a Iaith yng Nghanolfan Dreftadaeth Nant Gwrtheyrn. Mae’r arddangosfa wedi’i threfnu ar y cyd rhwng Nant Gwrtheyrn ac Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog gyda chymorth ariannol […]

Read more

DATHLU DEWI NAWDDSANT CYMRU O Chwefror 27ain ymlaen bydd Nant Gwrtheyrn yn cynnal cyfres o weithdai barddoniaeth ar gyfer ysgolion cynradd (Cyfnod Allweddol 2) er mwyn dathlu dydd Gŵyl Dewi. Bydd y plant yn mynd ar daith arbennig yn ôl i Oes y Seintiau drwy ddilyn rhan o Daith y Pererinion rhwng Eglwys Clynnog ac […]

Read more

O’r 23ain o Ionawr ymlaen bydd Nant Gwrtheyrn yn cynnal cyfres o weithdai celf byrlymus ar gyfer ysgolion cynradd i gyd-fynd â dydd Santes Dwynwen. I ddathlu cofio Santes y Cariadon, bydd plant o ysgolion ar draws Gwynedd yn cael eu hysbrydoli gan un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru, Catrin Williams o Bwllheli. Bydd y […]

Read more

Bydd diwrnodau Nadoligaidd iawn yn cael eu cynnal yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer ysgolion cynradd yr wythnos hon a’r wythnos nesaf. Mae’r gweithgareddau wedi eu hanelu ar gyfer disgyblion cynradd ac mae’r diwrnod cyfan yn canolbwyntio ar sut y byddai’n cyndeidiau yng Nghymru wedi dathlu’r Nadolig. Bydd Jên Glyn, Grey Evans ac Edward Morris Jones […]

Read more

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26