Gwely a Brecwast

Nant Gwrtheyrn > Aros > Gwely a Brecwast

Llety Gwely a Brecwast ar Benrhyn Llŷn

Mae’r 24 o fythynnod teras a godwyd yn Nant Gwrheyrn ym 1860 wedi cael eu trawsnewid i lety grŵp modern 5* sydd wedi eu credydu gan Croeso Cymru.

Bellach mae saith o’r bythynnod gwreiddiol yn cynnwys pedwar bwthyn hunan arlwyo gyda lle i 2 i 6 o oedolion gysgu ynddynt, rhai gydag ystafell ymolchi en suite a rhai gydag ystafell ymolchi i’w rhannu.

Yn y tai eraill ceir 32 ystafell wely en suite, y rhan fwyaf ohonynt gyda dau wely sengl neu un gwely dwbl a dwy gydag un gwely sengl. Mae gan y rhan fwyaf o’r ystafelloedd gwely ystafelloedd ymolchi en suite gyda chawod, ar wahân i ddwy sydd â baddon a chawod dros y baddon.

Mae gan bob ystafell gysylltiad â’r rhyngrwyd ond nid oes setiau teledu na radio yn Nant Gwrtheyrn. Nid yw’n bosibl cael signal a chredwn fod absenoldeb teledu a radio yn cyfrannu at dawelwch y Nant. Mae DVDs a chyfleusterau taflunio ar gael yn y Plas, y Capel neu Gaffi Meinir.

Ceir tair lolfa sydd yn addas ar gyfer grwpiau bach sy’n aros yn yr ystafelloedd gwely en suite. Mae ystafelloedd eraill at ddefnydd grŵp ar gael yn y Plas neu Gaffi Meinir.

Gwresogir y bythynnod gan system wresogi o dan y llawr a chynhyrchir y gwres gan bympiau sy’n defnyddio gwres yr aer.

Mae’r lloriau a’r dodrefn wedi eu gwneud o dderw solat, ac mae’r ystafelloedd yn cynnwys soffas lledr a chadeiriau esmwyth. Ceir gwelyau cyfforddus iawn wedi eu gwneud gan y Welsh Bed Company sy’n cyflenwi gwelyau ar gyfer gwestai 5* ar draws Ewrop

Gwirio Argaeledd

Cysylltwch â ni at 01758 750 334 i wirio argaeledd neu gallwch lenwi’r ffurflen isod.