Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Mae Nant Gwrtheyrn “y Nant” yn ganolfan dreftadaeth a chynadleddau sy’n cynnig cyrsiau Cymraeg (ail iaith) i ddysgwyr. Mae yna letyai hanesyddol, arddangosfa hanes pentref chwarel Porth y Nant, a chaffi ar y safle. Mae mynediad i’r safle a pharcio am ddim, ac felly mae’r ganolfan dreftadaeth a chynadleddau ar gael i bawb. Bu’r safle’n […]

Darllen mwy

Ydych chi wedi meddwl am eich parti Dolig eto? Pam na ddewch chi draw yma i’r Nant i ddathlu eleni – bwyd gwych mewn lle hollol hudolus!   Byddwn yn cynnig y fwydlen yma i bartion ar ddau ddiwrnod penodol, sef dydd Sadwrn y 3ydd o Ragfyr a dydd Gwener 16eg o Ragfyr, felly os […]

Darllen mwy

……..cystadleuaeth bach i ddathlu! Mae 2022 yn garreg filltir yn hanes Nant Gwrtheyrn, gyda 40 mlynedd bellach ers cynnal y dosbarth Cymraeg cyntaf. Mae miloedd wedi dilyn y lôn droellog i lawr i’r Nant dros y cyfnod yma, a llawer wedi syrthio mewn cariad gyda’r lleoliad hudol yn ogystal â’r iaith. Be’ well, felly, i […]

Darllen mwy
Cyfarfod Blynyddol 2022 Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yr Ymddiriedolaeth trwy Zoom ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 23ain. Cyflwynodd y Cadeirydd, Huw Jones, adroddiad ar waith y flwyddyn. Gellir cael golwg arno yma. Yn dilyn marwolaeth Dr Carl Clowes ac ymddiswyddiad Clive Wolfendale ac ymddeoliad Myrddin ap Dafydd fel aelodau o’r Ymddiriedolaeth penodwyd tri aelod newydd, sef Rhiannon [...]
Darllen mwy
Ar ddydd Llun yr Eisteddfod, cynhaliwyd sesiwn ym Maes D, Pentre’r Dysgwyr, i nodi cyfraniad ac ymroddiad nodedig Dr Carl Clowes i’r gwaith o adfer pentref Nant Gwrtheryn a’i droi’n ganolfan i ddysgu’r iaith Gymraeg. Llywiwyd y drafodaeth gan Huw Jones, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth gan ddefnyddio clipiau sain o lais Carl ei hun yn sôn [...]
Darllen mwy
Dyma fideo o ddigwyddiad arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Tregaron 2022, yn cynnwys cyflwyniad gan Huw Jones, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn: ‘Dr. Carl Clowes a’r freuddwyd ar gyfer Nant Gwrtheyrn’, gyda phanel o westeion yn cynnwys Dafydd Iwan, Alun Jones (cyn-diwtor yn Nant Gwrtheyrn), a Francesca Sciarrillo (Dysgwr y Flwyddyn 2019) yn rhannu atgofion [...]
Darllen mwy

Er fod y cyfnodau clo a hunan-ynysu wedi creu problemau di-ri i lawer, doedd eu heffaith ddim yn hollol negyddol i bawb. Daeth llawer o bobl o hyd i dalentau a phosibiliadau nad oeddent wedi eu dychmygu o’r blaen, gan ganu, diddori neu greu pethau o’r newydd i lenwi dyddiau diflas ac i godi calon […]

Darllen mwy

Yn dilyn y stormydd diweddar, a’r difrod i’r coed, rydym wedi derbyn cyngor pellach parthed y llwybrau yma yn y Nant gan sefydliad Llais y Goedwig. Bydd mynediad i’r goedwig ar gau i’r cyhoedd nes bod gwaith diogelu wedi ei gwbwlhau, a gofynwn i bawb gymeryd gofal o gwmpas y pentref hefyd.

Darllen mwy
Gyda thristwch mawr fe gyhoeddwyd bod sylfaenydd a Llywydd Anrhydeddus Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn, y Doctor Carl Clowes, wedi marw yn yr oriau man fore Sadwrn, Rhagfyr 4ydd, 2021, yn dilyn salwch byr. Roedd yn 77 mlwydd oed. Gweledigaeth Carl Clowes oedd adfer bywyd y pentref trwy greu yma ganolfan iaith genedlaethol; ef oedd Cadeirydd cyntaf [...]
Darllen mwy

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi ail-greu Meddygfa eiconig Llithfaen lawr yn y Nant, y Feddygfa lle ganwyd y freuddwyd o brynu ac adfywio’r hen bentref dros hanner can mlynedd yn ôl. Roedd Hen Feddygfa Llithfaen yn rhan o bractis Dr Carl Clowes, y meddyg ddaeth i’r ardal yn 1970 o`i swydd arbenigol […]

Darllen mwy

Mae’r sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru. Mae ein swyddfa ar agor. Y ffordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: post@nantgwrtheyrn.org Mae’r safle ar agor i chi ddod am dro. Mae’r Ganolfan Treftadaeth yn parhau ar gau o ganlyniad i waith cynnal […]

Darllen mwy

Mae prosiect ymchwil cyffrous ar fin dechrau ar arfordir gogleddol Pen Llŷn, yn edrych ar y geifr gwyllt sy’n crwydro’r ardal ers canrifoedd. Mae’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt wedi cael ei gomisiynu gan Ganolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn i ymgymryd â’r gwaith. Diolch i nawdd caredig Cronfa Datblygu Gynaliadwy AHNE Llŷn (AONB) […]

Darllen mwy

Mae Edmund Dixon yn byw Swydd Gaerhirfryn ac yn dysgu Cymraeg ers 2017. Dechreuodd ddysgu ar gwrs Blasu yn y Nant ac ers hynny mae wedi parhau gyda amryw o gyrsiau. Mae hefyd yn fardd cyhoeddedig ac yn ysgrifennu yn ei enw barddol Aziz Dixon, gyda nifer o gerddi wedi eu hysbrydoli gan y RS […]

Darllen mwy

Bydd Nant Gwrtheyrn yn ymddangos ar raglen Countryfile nos Sul, 30 Mai am 6pm ar BBC 1.   Bydd y bennod yn cynnwys nifer o straeon difyr o Ben Llŷn, yn cynnwys cwpwl o’r Nant.   Cofiwch wylio i weld natur a bywyd gwyllt y Nant a Phen Llŷn yn ei holl ogoniant!   Os […]

Darllen mwy
Bydd cyrsiau ‘codi hyder’ Cymraeg newydd, sy’n cael eu darparu gan Nant Gwrtheyrn, ar gael unwaith eto yn y Gwanwyn a’r Haf, mewn dosbarthiadau rhithiol ar gyfer unrhyw berson sydd yn gweithio neu sy’n ddi-waith yng Nghymru. Mae’r cyrsiau rhad ac am ddim yn rhan o gynllun ‘Cymraeg Gwaith’ y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, cynllun [...]
Darllen mwy

Kingston Upon Thames ar gyrion Llundain yw cartref teuluol y teulu Robinson – mam Bronwen a’i mab Tomos. Mae Tomos, sydd yn ei dridegau cynnar bellach yn byw yn Newcastle. Mae Cymru a’r Gymraeg yn eu gwaed. Er i Bronwen gael ei geni yn Lloegr, roedd hi’n clywed Cymraeg yn y cartref a threuliodd gyfnod […]

Darllen mwy

Mae Melanie Cargill yn gweithio i Menter a Busnes, ac fel miloedd o bobl ar draws y wlad wedi bod yn gweithio o adref ers dros flwyddyn. Roedd Mel yn poeni am effaith hyn ar ei Chymraeg gan iddi golli’r cyfle i ymarfer gyda chyd-weithwyr dros baned yn y swyddfa. Roedd hi’n poeni y byddai’n […]

Darllen mwy

Bydd Caffi Meinir ar agor penwythnos 23 a 24 Ebrill ac yn gwerthu prydau tecawê. Prydau blasus, cartref yn cael eu partio yn ffres gan ein cogydd talentog! Gweld y fwydlen tecawê Bydd hefyd yn bosib i chi gael diod poeth, brechdan, cacen a chawl o’r Caffi wrth fynd am dro rhwng 12 – 4pm […]

Darllen mwy

Mae Caffi Meinir yn Nant Gwrtheyrn, Llithfaen yn chwilio am bobl i ymuno gyda’r tîm. Staff llawn amser Rydym yn recriwtio am gogydd llawn amser i weithio gyda’n prif gogydd. Mae profiad blaenorol yn hanfodol, ond yn bwysicach na dim rydym eisiau person sydd yn angerddol am goginio bwyd cartref ac yn awyddus i ddatblygu […]

Darllen mwy
Yn 1975 doedd hen feudy fferm Tŷ Hen (yr adfail a welir i’r chwith o Gaffi Meinir heddiw) yn ddim byd mwy na hen bentwr o gerrig. Roedd incwm yn brin a’r Ymddiriedolwyr yn ceisio meddwl am syniadau i wneud elw ar y safle. Dyma benderfynu adeiladu Caffi. Gwaith un o’r Ymddiriedolwyr, y saer maen [...]
Darllen mwy

Daw Janet Watkin yn wreiddiol o dde Lloegr. Mae ei stori gyda’r iaith Gymraeg yn dechrau pan dreuliodd amser fel myfyrwraig yn Ysbyty Glangwili, lle bu iddi gyfarfod ei gŵr. Penderfynodd Janet o’r dechrau ei bod hi eisiau siarad Cymraeg gyda’i phlant. Yn 1982 mynychodd Gwrs Carlam yn Aberystwyth ac yna dosbarthiadau nos wythnosol gyda […]

Darllen mwy

Yn ystod y pandemig, mae’r Ymddiriedolwyr wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd, gan fanteisio ar Zoom. Yn wir, mae’r patrwm arferol o gyfarfodydd chwarterol wedi’i gynyddu i bob yn ail fis er mwyn caniatáu craffu llawn ar y sefyllfa wrth i ganllawiau’r Llywodraeth newid. Mae ymddiriedolwyr unigol wedi parhau i ddarparu mewnbwn yn ystod yr […]

Darllen mwy

Trefniadau dros gyfnod y Nadolig 2020 Gyda’r cyfyngiadau newydd wedi dod i rym yng Nghymru o 20/12/2020 bydd yn ofynnol i ni gau’r safle am gyfnod. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru. Bydd safle‘r Nant ar gau o 24/12/2020 tan 04/01/2021. Os oes gennych unrhyw ymholiadau […]

Darllen mwy

Neges gan ein Cadeirydd, Huw Jones ar ran yr Ymddiriedolaeth Wrth i’r geiriau hyn gael eu hysgrifennu, mae effaith y coronafeirws mor ddrwg ag erioed. Ar hyn o bryd, yn anffodus, mae nifer o wasanaethau’r Nant (yn cynnwys Caffi Meinir) yn dal ar gau oherwydd hynny. Ond mae gobaith – mae’r brechiad wedi cyrraedd, diolch […]

Darllen mwy

Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith ar ei newydd wedd yn dychwelyd i Nant Gwrtheyrn yn 2021. Nod y cynllun, a ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yw cryfhau sgiliau Cymraeg gweithleoedd ar hyd a lled Cymru drwy gynnig croestoriad o gyrsiau Dysgu Cymraeg sydd wedi eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru. Yn sgil pandemig COVID-19, […]

Darllen mwy

Ydach chi’n meddwl dathlu rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror? Chwilio am leoliad diogel a phreifat? Efallai y medrwn ni helpu. Rydym yn cynnig pecyn arbennig ar gyfer dathliadau bach ac arbennig. Yn cynnwys cyngor a chefnogaeth arbenigol gan staff i drefnu’r digwyddiad wedi ei deilwra yn arbennig i’ch anghenion chi. Cysylltwch am fwy o fanylion ac […]

Darllen mwy

Mae dysgu Cymraeg o bell yn derm sydd wedi dod yn fwfwy cyfarwydd yn 2020 wrth i’r dull rhithiol o ddysgu gymryd lle dysgu traddodiadol mewn ystafell ddosbarth. Un o brif fanteision dysgu o bell yw’r ffaith bod unrhyw berson, o unrhyw le yn y byd, yn gallu dilyn cyrsiau Cymraeg y Nant. A dyma’n […]

Darllen mwy