Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Bydd Caffi Meinir yn ail-agor penwythnos 16 a 17 Ebrill i gynnig prydau tecawê, a hefyd yn agor penwythnos 23 a 24 Ebrill. Prydau blasus, cartref yn cael eu partio yn ffres gan ein cogydd talentog! Gweld y fwydlen tecawê Bydd hefyd yn bosib i chi stopio i gasglu paned o’r Caffi wrth fynd am […]

Darllen mwy

Gyda chyfyngiadau clo mewn grym, mae’r safle ar gau am y tro. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru. Mae rhai o’n staff yn parhau i weithio ac yn derbyn ymholiadau ffôn ac e-byst (nid yw’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd). Y ffordd orau o gysylltu â ni […]

Darllen mwy

Mae Caffi Meinir yn Nant Gwrtheyrn, Llithfaen yn chwilio am bobl i ymuno gyda’r tîm. Staff llawn amser Rydym yn recriwtio am gogydd llawn amser i weithio gyda’n prif gogydd. Mae profiad blaenorol yn hanfodol, ond yn bwysicach na dim rydym eisiau person sydd yn angerddol am goginio bwyd cartref ac yn awyddus i ddatblygu […]

Darllen mwy
Yn 1975 doedd hen feudy fferm Tŷ Hen (yr adfail a welir i’r chwith o Gaffi Meinir heddiw) yn ddim byd mwy na hen bentwr o gerrig. Roedd incwm yn brin a’r Ymddiriedolwyr yn ceisio meddwl am syniadau i wneud elw ar y safle. Dyma benderfynu adeiladu Caffi. Gwaith un o’r Ymddiriedolwyr, y saer maen [...]
Darllen mwy

Daw Janet Watkin yn wreiddiol o dde Lloegr. Mae ei stori gyda’r iaith Gymraeg yn dechrau pan dreuliodd amser fel myfyrwraig yn Ysbyty Glangwili, lle bu iddi gyfarfod ei gŵr. Penderfynodd Janet o’r dechrau ei bod hi eisiau siarad Cymraeg gyda’i phlant. Yn 1982 mynychodd Gwrs Carlam yn Aberystwyth ac yna dosbarthiadau nos wythnosol gyda […]

Darllen mwy

Yn ystod y pandemig, mae’r Ymddiriedolwyr wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd, gan fanteisio ar Zoom. Yn wir, mae’r patrwm arferol o gyfarfodydd chwarterol wedi’i gynyddu i bob yn ail fis er mwyn caniatáu craffu llawn ar y sefyllfa wrth i ganllawiau’r Llywodraeth newid. Mae ymddiriedolwyr unigol wedi parhau i ddarparu mewnbwn yn ystod yr […]

Darllen mwy

Trefniadau dros gyfnod y Nadolig 2020 Gyda’r cyfyngiadau newydd wedi dod i rym yng Nghymru o 20/12/2020 bydd yn ofynnol i ni gau’r safle am gyfnod. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru. Bydd safle‘r Nant ar gau o 24/12/2020 tan 04/01/2021. Os oes gennych unrhyw ymholiadau […]

Darllen mwy

Neges gan ein Cadeirydd, Huw Jones ar ran yr Ymddiriedolaeth Wrth i’r geiriau hyn gael eu hysgrifennu, mae effaith y coronafeirws mor ddrwg ag erioed. Ar hyn o bryd, yn anffodus, mae nifer o wasanaethau’r Nant (yn cynnwys Caffi Meinir) yn dal ar gau oherwydd hynny. Ond mae gobaith – mae’r brechiad wedi cyrraedd, diolch […]

Darllen mwy

Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith ar ei newydd wedd yn dychwelyd i Nant Gwrtheyrn yn 2021. Nod y cynllun, a ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yw cryfhau sgiliau Cymraeg gweithleoedd ar hyd a lled Cymru drwy gynnig croestoriad o gyrsiau Dysgu Cymraeg sydd wedi eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru. Yn sgil pandemig COVID-19, […]

Darllen mwy

Ydach chi’n meddwl dathlu rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror? Chwilio am leoliad diogel a phreifat? Efallai y medrwn ni helpu. Rydym yn cynnig pecyn arbennig ar gyfer dathliadau bach ac arbennig. Yn cynnwys cyngor a chefnogaeth arbenigol gan staff i drefnu’r digwyddiad wedi ei deilwra yn arbennig i’ch anghenion chi. Cysylltwch am fwy o fanylion ac […]

Darllen mwy

Mae dysgu Cymraeg o bell yn derm sydd wedi dod yn fwfwy cyfarwydd yn 2020 wrth i’r dull rhithiol o ddysgu gymryd lle dysgu traddodiadol mewn ystafell ddosbarth. Un o brif fanteision dysgu o bell yw’r ffaith bod unrhyw berson, o unrhyw le yn y byd, yn gallu dilyn cyrsiau Cymraeg y Nant. A dyma’n […]

Darllen mwy

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim. Bydd Gŵyl NantIaith yn cael ei chynnal dydd Sadwrn 31 Hydref ar AM (Am bob dim) – platfform digidol Cymraeg. Bydd […]

Darllen mwy

Rydym yn cynnig tair noson am bris dwy! Felly 1 noson AM DDIM! Ar gael am gyfnod o bythefnos rhwng 19/10/20 – 31/10/2020. Gallwch weld mwy o fanylion am ein llety gwely a brecwast yma. I archebu anfonwch ebost at – post@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758750334. Mae’r cynnig yn ddibynnol ar amodau a rheolau Covid-19.

Darllen mwy

Diolch yn fawr i Elwyn Jones (Elwyn Caera) am gysylltu gyda ni yn ddiweddar. Mae Elwyn wedi ysgrifennu dwy gerdd hyfryd am y Nant. Mwynhewch!   Nant Gwrtheyrn Gwagle lle bu craig di hollt yn dymchwel i lawr at y don. Craith fonciog lle bu gwaith a chymdeithas ystyrlon. Geifr gwyllt lle bu chwarelwyr yn […]

Darllen mwy
Mae’n bleser gennym eich hysbysebu fod Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn rhan o restr elusennau Amazon Smile. Gweithredir Amazon Smile gan Amazon, yn cynnig yr un cynnyrch, nodweddion siopa a phrisiau.  Tydy eich profiad siopa ddim yn newid; yr unig wahaniaeth yw bod Amazon yn rhoi 0.5% o’r hyn rydych yn prynu i’ch elusen ddewisol.  Tydy [...]
Darllen mwy

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod ailargraffiad o lyfr poblogaidd Dr Carl Clowes ‘Nant Gwrtheyrn – Rebirth of the Lost Village’ wedi cael ei gyhoeddi. Argraffwyd y gyfrol gyntaf yn 2008, ac yn y gyfrol hon mae Dr Clowes yn ein diweddaru ar y datblygiadau er hynny. Mae’r llyfr yn adrodd hanes cyfoethog yr […]

Darllen mwy

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gystadlu yn ein cystadleuaeth ysgrifennu greadigol. Roedd yr ymateb yn wych, gyda degau o ddysgwyr yn cymryd rhan a’r safon yn uchel iawn. Y dasg oedd ymateb yn greadigol i ddewis o dri llun yn ymwneud a Nant Gwrtheyrn. Dewisodd y beirniad, Myrddin ap Dafydd y darnau gorau […]

Darllen mwy

Teyrnged gan Dr Carl Clowes i’r diweddar John Hume Gyda marwolaeth John Hume, mae’n cymdeithas wedi colli nid yn unig wleidydd o bwys ond cefnogwr brwd ieithoedd llai Ewrop. Roedd John yn sefydlydd plaid yr SDLP ac yn 1998 enillydd Wobr Heddwch Nobel am ei waith ddi-flino yng Ngogledd Iwerddon. Er hynny, fel ymgyrchydd dros […]

Darllen mwy

Fel pob sefydliad arall sydd wedi arfer estyn croeso i ymwelwyr, rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i daro cydbwysedd rhwng ein dymuniad i wneud hynny eto, a’n dyletswydd i’n staff ac i’r gymuned leol i wneud popeth posibl i ddiogelu iechyd, tra bydd y coronafeirws yn dal o gwmpas. Dyma pam rydym yn ail-agor […]

Darllen mwy

Cystadlaethau i ddysgwyr Ydach chi’n dysgu Cymraeg? Yn mwynhau ysgrifennu? Ydi’r cyfnod hwn wedi eich ysbrydoli i fod yn greadigol? Mae’r Nant yn falch o lansio cystadleuaeth arbennig ar gyfer dysgwyr o bob lefel, fydd yn cael ei beirniadu gan neb llai nag Myrddin ap Dafydd. Am gyfle i ennill tocyn gwerth £50 i wario […]

Darllen mwy

Ydach chi wedi ymweld â’n Canolfan Ymwelwyr ac wedi sylwi ar y llun trawiadol du a gwyn o gwpwl ifanc sydd ar y wal o’ch blaen? Ydach chi erioed wedi meddwl beth yw’r hanes tu ôl i’r llun? Wel, dyma fo i chi…. Priodwyd Bryn a Gwenan Jones yng nghapel y Nant 25 Awst 2001. […]

Darllen mwy

Rydym yn falch o fod yn rhan o gynllun newydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol i ddysgu Cymraeg i filoedd o oedolion. Mae’r cyrsiau ‘cyfunol’ cenedlaethol newydd, sy’n cyfuno dysgu o bell dan arweiniad tiwtor gyda dysgu ar-lein annibynnol, wedi denu 1,300 o ddechreuwyr. Fe ddechreuodd y cyrsiau rhad ac am ddim yr wythnos ddiwethaf, […]

Darllen mwy

Er bod drysau’r Nant ar gau a’r cyrsiau addysg dros y misoedd nesaf wedi’u gohirio, mae’r Tîm Addysg wrthi’n brysur yn treialu dulliau newydd o ddysgu a chefnogi dysgwyr, gan barhau i weithio tuag at y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Eglurodd Rhodri Evans, Rheolwr Addysg y Nant: “Ers canol mis Ebrill, mae’r […]

Darllen mwy

Mae cymryd rhan mewn cwis bellach wedi datbylgu i fod yn hobi mwyaf poblogaidd y genedl, gyda theuluoedd a ffrindiau’n cadw mewn cysylltiad a threulio oriau’n diddanu (neu ddadlau!) dros gwis. Byddwn yn ychwanegu cwis newydd yn wythnosol i’r dudalen hon – i gyd yn gysylltiedig â’r Nant. Mwynhewch! Cwis Rhys a Meinir Atebion cwis […]

Darllen mwy

Dyma becyn o adnoddau hwyliog ac addysgiadol gallwch ddefnyddio i ddysgu hanes un o straeon caru mwyaf trist ac enwog Cymru, Rhys a Meinir. Darllenwch y chwedl yma neu gwrandewch ar Llinos yn darllen y chwedl yma. Ewch ati i wneud y gweithgareddau! Gwers Rhys a Meinir (ar gyfer rhieni / athrawon)Chwilair 1Chwilair 2Cwis Atebion y cwisDylunio […]

Darllen mwy

A ninnau ar drothwy’r Pasg, dyma ddatganiad gan Cyngor Gwynedd yn gofyn unwaith eto i ymwelwyr gadw draw o’r ardal: A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein […]

Darllen mwy

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda lledaeniad coronafirws COVID-19, ac ymhellach i’r cyhoeddiad a wnaethpwyd gennym ym mis Mawrth, rydym wedi penderfynu gohirio’r cyrsiau canlynol: Lefel Cod Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen Sylfaen C2011 24/4/2020 26/4/2020 Canolradd C2012 27/4/2020 1/5/2020 Uwch 1 C2013 18/5/2020 22/5/2020 Sylfaen C2014 18/5/2020 22/5/2020 Blasu C2015 18/5/2020 22/5/2020 Mynediad […]

Darllen mwy