Neges gan Gadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Ymunodd Cadeirydd Nant Gwrtheyrn, Huw Jones, â dirprwyaeth o Gymru ar ymweliad tridiau â Gwlad y Basg er mwyn astudio’r drefn o ddysgu Basgeg fel ail iaith sy’n cael ei gweithredu yn y wlad honno. Mae poblogaeth Gwlad y Basg rywbeth yn debyg i Gymru, ond mae’r nifer sy’n dweud eu bod nhw’n medru siarad […]

Darllen mwy

Mae’r Nant yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn eleni. Mae’r freuddwyd fawr o drawsnewid hen bentref chwarelyddol yn ganolfan iaith flaengar bellach yn ffaith. Gyda’r Nant wedi croesawu dros 30,000 o ddysgwyr ers 1982 a bellach yn cyflogi 37 o bobl leol, mae’r weledigaeth wreiddiol honno o greu ‘Peiriant Cymreigio a darparu […]

Darllen mwy

Annwyl gyfaill,   Fel rhan o ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn mae’r Nant yn trefnu Gŵyl y Nant – Dathlu 40 ar Ddydd Sadwrn, Medi 22, 2018. I ddiolch am eich cyfraniad gwerthfawr, hoffwn eich gwahodd i ymuno yn y dathliadau. Am 2 o’r gloch y prynhawn bydd arddangosfa ‘Hanesyddol’ yn cael […]

Darllen mwy

Yda’ chi’n cofio Gŵyl y Nant ‘stalwm? I ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn eleni, rydym yn cynnal gŵyl arbennig ar ddydd Sadwrn, Medi 22 i ddathlu’r garreg filltir sef ‘Gŵyl y Nant – Dathlu 40’. Bydd yr ŵyl yn cychwyn am 2 o’r gloch gyda lansiad arddangosfa ‘Hanesyddol’ fydd yn dilyn y […]

Darllen mwy

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Genedlaethol Cymru, Nant Gwrtheyrn, wedi ei henwebu am wobr Ewropeaidd bwysig. Mae’r ganolfan wedi’i henwebu yn y categori ‘buddsoddi mewn treftadaeth ddiwylliannol’ yng Ngwobrau RegioStars 2018 y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r gwobrau’n nodi arferion da o ran datblygu ranbarthol ac yn tynnu sylw at brosiectau gwreiddiol ac arloesol sy’n ddeniadol ac […]

Darllen mwy

Mi gawsom ddiwrnod da ddydd Llun gyda Dewin a Doti yn cyflwyno’r sioe newydd ‘Ffrindiau’r Môr’, sef sioe o hoff ganeuon plant ar thema’r Môr. Cawsom dair sioe wych yn Neuadd Rhys gyda llond gwlad o blant yn mwynhau’r arlwy. Bydd y sioe yn cael ei pherfformio mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru fel […]

Darllen mwy

Yn sgil llwyddiant cwrs ‘Merched mewn Llenyddiaeth Gymraeg’ y llynedd gyda Bethan Gwanas, daeth 14 o ddysgwyr brwd atom eto i fwynhau cwrs arall yng nghwmni’r awdures. Bu’r cwrs yn canolbwyntio ar rai o awduron cyfoes gorau Cymru gan gynnwys awduron amrywiol megis Manon Steffan Ros, Sonia Edwards a Lleucu Roberts, ond dynion hefyd y […]

Darllen mwy

Wythnos fendigedig arall yn y Nant gyda chriw o ddysgwyr gweithgar unwaith eto. Dyma’r criw yn mwynhau’r tywydd braf. “O na fyddai’n haf o hyd”!! Cafodd yr holl ddysgwyr siawns i ymarfer eu Cymraeg ym Mhwllheli’r wythnos hon. Mae’r cwrs Mynediad 1 yn addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, […]

Darllen mwy

Haul, Haul a mwy o Haul! Ydi wir, mae hi wedi bod yn fis gogoneddus! A ble well i fwynhau’r heulwen nag yma yn nhawelwch a mwynder y Nant? Braf iawn oedd gweld cynifer yn dod yma am dro yn ystod wythnos hanner tymor yn ddiweddar. Daw ymwelwyr yma i’r Nant o bell ac agos […]

Darllen mwy

Ganwyd Gordon ar aelwyd Gymraeg yn Alltwen ger Pontardawe. Nid yw Gordon wedi cael cyfle i siarad Cymraeg ers 1955. Mae’n byw yng Ngwlad yr Haf yn Lloegr ar hyn o bryd ac yn y gorffennol treuliodd bymtheg mlynedd fel Bwrsar mewn ysgol fonedd yn Honk Kong. Bu’n treulio wythnos gyda ni ar y cwrs […]

Darllen mwy

Dyma Judith Hunt a’i phengwin.  Bu Judith yn mynychu’r cwrs Uwch 1 yr wythnos hon.  Mae Judith a’i phengwin wedi teithio’r byd ac wedi mwynhau wythnos fendigedig yn y Nant.  Dyma oedd ganddi i’w ddweud am y cwrs: “Dw i a’r pengwin yn cytuno ei fod y profiad gorau erioed ac mae’r ddau ohonom wedi […]

Darllen mwy

Rhyw fis llawn cynadleddau ac encilion fu mis Ebrill yma yn y Nant. Dychwelodd criw Ymddiriedolaeth Greensville i’r Nant ar encil unwaith eto eleni yn haul braf gwyliau’r Pasg. Cynhaliwyd Cynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru a Chynhadledd flynyddol Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yma yn ystod mis Ebrill, hefyd. Cynhaliwyd sawl cwrs llwyddiannus yn […]

Darllen mwy

Mae’r gwanwyn wedi ein cyrraedd o’r diwedd yma yn y Nant gyda’r sioe flynyddol o gennin Pedr rhwng y Plas a Chaffi Meinir yn werth ei weld! Gyda dyfodiad y gwanwyn, mae tymor y priodasau hefyd yn ail gydio ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pob un pâr yma i’r Nant i ddathlu ei […]

Darllen mwy

Blwyddyn Newydd Dda i chi ‘gyd! Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig mae’r pentref yn fwrlwm unwaith eto gyda gwaith adeiladu yn mynd rhagddo yn y caffi. Bydd yr estyniad diweddaraf yn cynnwys toiledau newydd ar gyfer cwsmeriaid Caffi Meinir ynghyd â storfeydd a swyddfa. Felly, os ydych yn dod i lawr i’r Nant am […]

Darllen mwy

Gyda thymor y priodasau yn dirwyn i ben a’r dail yn crino ar ganghennau hen goed y Nant – rydym yn edrych ymlaen at weithgarwch yr Hydref a’r Gaeaf. Roedd yn bleser gennym groesawu aelodau o eglwys St Pauls, Knightsbridge, a fu yma’n aros yn ystod eu taith bererindod i Lŷn. Braf iawn yw gweld […]

Darllen mwy

Bu i dair ysgol wneud y mwyaf o’r tywydd braf a dod draw am drip i’r Nant yn ystod yr wythnosau yn arwain tuag at doriad Sulgwyn eleni. Bu Ysgolion Abersoch, Y Faenol a Llanbedrog yn clywed hanes Rhys a Meinir a chael cyfle i weld ble oedd Tŷ Hen a Thŷ Uchaf sef cartrefi’r […]

Darllen mwy

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod pecyn i ddysgwyr ar gael, wedi’i seilio ar ein cynhyrchiad nesaf, Macbeth. Crëwyd y pecyn i ddysgwyr gan Nant Gwrtheyrn, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru gyda chymorth Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth a gemau i ddysgwyr a chanllaw ar […]

Darllen mwy
Mae’r Nant ‘ma yn werth ei weld ar ddiwrnod o wanwyn gyda’r coed yn blaguro’n araf a’r gwair yn glasu yn yr heulwen braf! Roedd y Nant yn fwrlwm yn ystod penwythnos cyntaf mis Ebrill gyda rownd gyntaf y ‘British Downhill Series’ yn cymryd lle yma. Ers rhai blynyddoedd, bellach, mae trac beicio mynydd wedi [...]
Darllen mwy

Mae hi’n wanwyn o’r diwedd yma yn Nant Gwrtheyrn! Gyda’r llwybyr rhwng y Plas a Chaffi Meinir yn drwch o gennin pedr a’r ddwy faner yn chifio uwch ben y pentref rydym yn edrych ymlaen yn arw at y tymor newydd. A wyddoch chi am ffordd arall o gyrraedd y Nant ‘ma heb ddefnyddio’r ffordd […]

Darllen mwy

Mae nifer o grwpiau wedi ymweld â’r Nant yn ystod mis Mehefin. Cangen Merched y Wawr Llaniestyn oedd y cyntaf o’r rhain i ymweld a chael sgwrs am hanes y Nant, taith o amgylch y pentref a phryd o fwyd yng Nghaffi Meinir. Braf, hefyd, oedd croesawu aelodau o ganghennau Merched y Wawr Deudraeth a […]

Darllen mwy

Wel, mae’r haul yn tywynnu ar y Nant ‘ma bob diwrnod erbyn hyn! Mae’r pentref yn werth ei weld, gyda phlanhigion yn blodeuo ym mhob twll a chornel – rhaid i mi ganu clodydd i Wyn y garddwr am ei waith caled! Braf yw gweld cynifer ohonoch chi drigolion Llŷn, ynghyd ag ymwelwyr yr ardal […]

Darllen mwy

Yda’ chi wedi bod draw i weld Caffi Meinir ar ei newydd wedd eto? Dewch da chi, mae’n werth ei weld! Braf oedd gweld cynifer ohonoch yn dod i lawr yma yn ystod gwyliau’r Pasg eleni. Cofiwch fod y Ganolfan Dreftadaeth, y Tŷ Cyfnod a’r Caffi yn agored pob dydd rhwng 10y.b a 4y.h. Cynhaliwyd […]

Darllen mwy

Mae’r Meddyg Carl Clowes, sylfaenydd Canolfan Iaith a threftadaeth Nant Gwrtheyrn, wedi ei anrhydeddu yn gymrawd anrhydeddus o’r Royal College of General Practitioners. Ef yw’r cyntaf i dderbyn yr anrhydedd ar sail gwaith sydd yn ychwanegol i’w waith fel Meddyg Teulu. Mae’r Meddyg Carl Clowes yn derbyn yr anrhydedd ar sail ei gyfraniad i’w faes […]

Darllen mwy

  Mae cydweithio agos rhwng Nant Gwrtheyrn a Phrifysgol Caerdydd dros y tair blynedd diwethaf wedi dwyn ffrwyth wrth lansio ‘e-nant’, pecyn o adnoddau digidol ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad y Nant. Cynhaliwyd y lansiad swyddogol yn neuadd y Nant fore Gwener y 6ed o Fawrth. Yn ogystal â dysgwyr presenol y Nant, cafwyd cynrychiolaeth […]

Darllen mwy

Er nad yw hi’n un ddieithr i’r Nant o bell ffordd, braf yw cael croesawu Eleri Llewelyn Morris i’w swydd newydd fel Prif Diwtor. Mae Eleri wedi bod yn diwtor achlysurol yn y Nant ers blynyddoedd a bydd ei phrofiad a’i brwdfrydedd yn gaffaeliad mawr i’r ganolfan. Er nad oes gwersi yn cael eu cynnal […]

Darllen mwy

  Blwyddyn Newydd dda oddi wrth bawb yma yn Nant Gwrtheyrn! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r dathlu yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bu cryn ddathlu yma yn y Nant nos Galan, unwaith eto eleni. Wedi’r wledd flasus, bu’r amryddawn Dilwyn Morgan yn diddanu’r gynulleidfa gyda’i hiwmor ffraeth. Ac wrth gwrs, cafwyd perfformiadau gwych gan Y […]

Darllen mwy

Mae cyfres newydd Cariad@iaith yn cychwyn dydd Mercher, Mehefin 11eg 2014 am 8yh ar S4C. Dilynwch yr 8 seleb wrth iddynt geisio meistrioli’r iaith Gymraeg yn ystod yr wythnos. Bydd yr enillydd yn dod yn ôl i’r Nant am gwrs preswyl. Sut fydd y personoliaethau yn ymdopi gyda bywyd ym Mhen Llyn? Wythnos o emosiynau […]

Darllen mwy