Neges gan Gadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Newyddion o’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion

Fe gynhaliwyd prynhawn prysur o weithgareddau yn Nant Gwrtheyrn ar ddydd Sul, Mehefin 30ain. Yn ogystal a gwledd o gerddoriaeth byw gan Band Arall a’r Plu, daeth amryw o wynebau cyfarwydd i’r pentref i gyfarfod yr ymwelwyr – Jac y Jwc, Capten Hook a Sam Tan. Diddanwyd y plant trwy gydol y prynhawn wrth gael […]

Darllen mwy

Mae’r actores o Abertawe, Melanie Walters o Gavin a Stacey, yn parhau â’i hymdrechion i feistroli’r iaith Gymraeg trwy fynychu cwrs Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, y Ganolfan Iaith breswyl genedlaethol. Mi ddaeth i’r ganolfan fel gwobr am ennill ar y rhaglen deledu boblogaidd ar S4C, cariad@iaith. Mae dod i’r Nant yn dod â hi gam […]

Darllen mwy

Agorwyd Ganolfan Nant Gwrtheyrn yn swyddogol gan Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Mae hyn yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol a wnaed i drawsnewid y ganolfan yn ganolfan dwristiaeth unigryw. Gwnaed gwaith adnewyddu gwerth £5m i’r pentref chwarel hwn o oes Fictoria. Mae yma lety 4 seren, ffordd fynediad newydd, stafell ar gyfer cynnal cynadleddau, priodasau […]

Darllen mwy

Mae hen bentref chwarelyddol Nant Gwrtheyrn yn fwy cyfarwydd ini heddiw fel Canolfan breswyl i ddysgwyr Cymraeg. Ers 1982 mae dros 25,000 o ddysgwyr wedi manteisio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y lleoliad unigryw yma ym Mhenrhyn Llyn. Ond yn ddiweddar, fe agorwyd un o dai y pentref fel ‘Ty Cyfnod’ i ddangos […]

Darllen mwy

Ar ddydd Llun, Hydref 4ydd, ymwelodd Brenhines Lesotho, Masenate Seeiso â Nant Gwrtheyrn. Bwriad yr ymweliad oedd i ddathlu 25 mlynedd ers sefydlu Dolen Cymru. Mae’r elusen wedi ffurfio cysylltiadau pwysig rhwng Cymru a Lesotho ym meyseydd addysg, iechyd, cymdeithas sifil a llywodraeth trwy ddatblygu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau bobl. Sylfaenydd […]

Darllen mwy

30 mlynedd yn ôl, gwnaed ymdrechion arwrol a lwyddodd i achub y Nant o fod yn bentref o adfeilion i fod yn Ganolfan i ddysgu’r iaith Gymraeg. “Byw fyddi Nant Gwrtheyrn” oedd yr arwyddair a daniodd y dychymyg. Ac fe wireddwyd y freuddwyd. Trwy nawdd sefydliadau, cwmnïau ac unigolion, adnewyddwyd y tai fesul un, crëwyd […]

Darllen mwy
Agorwyd ffordd newydd Nant Gwrtheyrn yn swyddogol gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ar Ddydd Llun 17 Mawrth 2008. Mae’r gwelliannau yn cynnwys ehangu corneli, torri nôl ar y graig mewn mannau cul, mannau pasio , wal cerrig a rhwystrau dur yn y mannau serth, mynedfa newydd ar ben y cwm, maes parcio [...]
Darllen mwy

Gyda thymor newydd y Ganolfan ar y gweill, croesawyd Huw Jones, cyn Brif Weithredwr S4C, yn gyfarwyddwr newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ddiweddar. “Mae`na sawl datblygiad i`w groesawu ar gyfer 2007”, meddai`r Cadeirydd Jeff Williams-Jones, yn dilyn cyfarfod o`r Bwrdd yn Ionawr. “Mae cnewyllyn tîm o staff ymroddgar gennym ni a, gyda`r bwriad o […]

Darllen mwy

LANSIO ARDDANGOSFA A CHYNNIG CYFLE I YMWELWYR FLASU’R IAITH GYMRAEG Nos Wener, 21 Gorffennaf 2006, am 6 o’r gloch, bydd Hywel Williams AS yn lansio arddangosfa gelf Amgylchedd a Iaith yng Nghanolfan Dreftadaeth Nant Gwrtheyrn. Mae’r arddangosfa wedi’i threfnu ar y cyd rhwng Nant Gwrtheyrn ac Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog gyda chymorth ariannol […]

Darllen mwy

DATHLU DEWI NAWDDSANT CYMRU O Chwefror 27ain ymlaen bydd Nant Gwrtheyrn yn cynnal cyfres o weithdai barddoniaeth ar gyfer ysgolion cynradd (Cyfnod Allweddol 2) er mwyn dathlu dydd Gŵyl Dewi. Bydd y plant yn mynd ar daith arbennig yn ôl i Oes y Seintiau drwy ddilyn rhan o Daith y Pererinion rhwng Eglwys Clynnog ac […]

Darllen mwy

O’r 23ain o Ionawr ymlaen bydd Nant Gwrtheyrn yn cynnal cyfres o weithdai celf byrlymus ar gyfer ysgolion cynradd i gyd-fynd â dydd Santes Dwynwen. I ddathlu cofio Santes y Cariadon, bydd plant o ysgolion ar draws Gwynedd yn cael eu hysbrydoli gan un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru, Catrin Williams o Bwllheli. Bydd y […]

Darllen mwy

Bydd diwrnodau Nadoligaidd iawn yn cael eu cynnal yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer ysgolion cynradd yr wythnos hon a’r wythnos nesaf. Mae’r gweithgareddau wedi eu hanelu ar gyfer disgyblion cynradd ac mae’r diwrnod cyfan yn canolbwyntio ar sut y byddai’n cyndeidiau yng Nghymru wedi dathlu’r Nadolig. Bydd Jên Glyn, Grey Evans ac Edward Morris Jones […]

Darllen mwy