Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Cyfarfod cyffredinol Blynyddol

Nant Gwrtheyrn > Blogiau > Cyfarfod cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol yr Ymddiriedolaeth ar y 24ain o Orffennaf 2021, trwy gyfrwng Zoom. Roedd 14 o aelodau’n bresennol.

Cyfeiriodd y Cadeirydd at ei gyflwyniad ysgrifenedig, y gellir ei weld yma, gan ddisgrifio’r flwyddyn 2020 fel un unigryw. Mae’r cyflwyniad yn sôn am y modd y bu’r Nant yn wynebu’r anawsterau a grewyd gan y pandemig, ac am eu heffaith ariannol. Diolchwyd i Mair Saunders, y Prif Reolwr, a’i thîm, am sicrhau bod y Nant wedi goroesi’r cyfnod heriol ac yn barod yn awr i wynebu dyfodol prysur unwaith yn rhagor.

Roedd aelodau’r Bwrdd a’r swyddogion oll yn barod i barhau yn eu swyddi. Ni chafwyd enwebiadau eraill ac fe’u hetholwyd yn ddi-wrthwynebiad.

Ail-benodwyd yr archwilwyr, Owain Bebb a’i Gwmni, am flwyddyn arall.

Nodwyd mai hwn fyddai cyfarfod blynyddol olaf Jim O’Rourke fel Ymgynghorydd Gweithredol. Mynegodd y Cadeirydd a’r Llywydd ddiolch anferth yr Ymddiriedolaeth iddo am ei waith allweddol i’r Nant dros gyfnod o 16 mlynedd, cyfnod lle gwelwyd trawsnewid llwyr yn yr adnoddau sydd ar gael i groesawu myfyrwyr ac ymwelwyr. Byddai’r Bwrdd yn edrych ymlaen at gyfle eto i ddiolch a dymuno’n dda iddo wyneb yn wyneb cyn i ormod o amser fynd heibio.

Gan na chodwyd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.

Cynhelir y cyfarfod blynyddol nesaf ar y 23ain o Orffennaf 2022.

feeb