Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Dysgu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Dysgu

Rhaglen Gyrsiau Newydd 2021-22

Rydym yn falch o gynnig cyrsiau rhithiol a phreswyl dwys i ddysgwyr o bob lefel yn ein rhaglen ar gyfer 2021/22. Gallwch brofi wythnos o ddysgu dwys Nant Gwrtheyrn o’ch cartref neu yn ein canolfan fendigedig ym Mhen Llŷn. Dewiswch eich lefel a chofrestrwch heddiw!

Dosbarth rhithiol ar lein

*Disgownts yn berthnasol i gyrsiau preswyl yn unig.
01/11/202105/11/2021Cwrs Uwch 1 C2217
15/11/202117/11/2021Cwrs BlasuC2220
29/11/202103/12/2021Cwrs Mynediad Rhan 1C2222
06/12/202110/12/2021Cwrs Mynediad Rhan 2C2223
13/12/202117/12/2021Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2224
10/01/202214/01/2022Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2225
10/01/202212/01/2022Cwrs BlasuC2226
17/01/202221/01/2022Cwrs Uwch 1 C2227
24/01/202228/01/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2228
24/01/202226/01/2022Cwrs HyfedreddC2229
31/01/202204/02/2022Cwrs Mynediad Rhan 2C2230
28/02/202202/03/2022Cwrs BlasuC2234
21/03/202225/03/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2238
04/04/202208/04/2022Cwrs Mynediad Rhan 2C2240
11/04/202215/04/2022Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2241
23/05/202227/05/2022Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2246
23/05/202227/05/2022Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2247
13/06/202215/06/2022Cwrs BlasuC2250
11/07/202215/07/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2255

Dwi wrth fy modd gyda’r cwrs Sylfaen ar-lein: tiwtor gwych, awyrgylch hamddenol, cyfranogwyr sy’n cymell, deunydd gwych, ymarferion difyr a chynydd amlwg. Cwrs delfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu o bell. Fydda i nôl yn fuan ar gyfer y lefel nesaf!

Preswyl

01/11/202105/11/2021Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2216
08/11/202112/11/2021Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2218
15/11/202119/11/2021Cwrs Uwch 1 C2219
22/11/202124/11/2021Cwrs BlasuC2221
07/02/202211/02/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2231
14/02/202218/02/2022Cwrs Mynediad Rhan 2C2232
28/02/202204/03/2022Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2233
07/03/202211/03/2022Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2235
14/03/202218/03/2022Cwrs Uwch 1 C2236
21/03/202225/03/2022Cwrs Uwch 2 C2237
28/03/202230/03/2022Cwrs BlasuC2239
25/04/202229/04/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2242
09/05/202213/05/2022Cwrs Mynediad Rhan 2C2243
16/05/202220/05/2022Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2244
23/05/202227/05/2022Cwrs Uwch 2 C2245
06/06/202210/06/2022Cwrs Uwch 1 C2248
13/06/202217/06/2022Cwrs Uwch 2 C2249
20/06/202222/06/2022Cwrs BlasuC2251
27/06/202201/07/2022Cwrs Mynediad Rhan 1C2252
04/07/202208/07/2022Cwrs Mynediad Rhan 2C2253
11/07/202215/07/2022Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2254
18/07/202222/07/2022Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2256

Blasu

Mynediad

Sylfaen

Canolradd

Uwch

Gloywi

nant-education

Mae’r cyrsiau yn rhoi cyfle i bobl ymarfer pob sgil ieithyddol – siarad, darllen, gwrando ac ysgrifennu – ond rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu hyder i siarad yr iaith, drwy eich annog i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn ystod eich cyfnod yn y Nant.

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn gallu addasu rhywfaint ar gynnwys bob cwrs yn unol ag anghenion y grŵp, a chan na fyddwch chi byth mewn dosbarth o dros 14 o bobl byddwch yn siŵr o gael digon o sylw unigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth: addysg@nantgwrtheyrn.org

Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

Ymunwch er mwyn hawlio'ch gostyngiad

Mae aelodaeth o gynllun Cyfeillion Nant Gwrtheyrn yn eich galluogi i hawlio 20% oddi ar gyrsiau, 15% oddi ar lety, 15% i ffwrdd yng Nghaffi Meinir a mynediad i pedwar digwyddiad rhithiol arbennig mewn blwyddyn.

Eisiau dysgu Cymraeg?

Yn byw yng Ngwynedd neu Môn?

Manteisiwch ar ein cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn a theithio i’r Nant yn ddyddiol ar gyfer eich cwrs. Archebwch unrhyw gwrs 5-diwrnod am £125 neu unrhyw gwrs 3-diwrnod am £75.

Cymraeg Gwaith

Yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu’ch Cymraeg ar gyfer eich gwaith?

Dosbarthiadau Cymraeg Gwaith dwys (ar-lein) ar lefelau Canolradd, Uwch a Gloywi ar gael rhwng Awst – Hydref 2021.

Wedi eu cyllido’n llawn!

“Er fy mod ar ddechrau fy nhaith iaith, mae’r profiad o dreulio amser yn Nant Gwrtheyrn wedi fy ysbrydoli – does dim lle gwell i ddysgu Cymraeg! Mae’r lleoliad yn hardd ac yn berffaith i dreulio amser yn cael eich ymdrochi yn yr iaith heb ymyrraeth allanol.”

Suzi Gray

“Mae dysgu dros Zoom yn brofiad gwahanol, rydych yn dod i adnabod pobl mewn ffordd wahanol. Wedi’r cyfan, rydych yn mynd yn syth i mewn i gartrefi pobl ddieithr led led y byd! Ond roedd o’n brofiad gwych a nes i wirioneddol fwynhau. Mi roedd o’n rhoi ffocws i fi am yr wythnos ac er nad oeddwn yn y Nant, mi ges i’r un teimlad am y Nant drwy’r cwrs rhithiol.”

Janet Walker

“Mutations and grammar have always been a stumbling block for me, but this course has definitely given me more confidence.”

ng-learn-top

Manteision o ddysgu Cymraeg...

Trwy ddysgu’r iaith, sy’n cael ei siarad gan dros 700,000 o bobl ar draws y byd, rydych yn agor y drws i lawer o gyfleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y rhai ohonoch sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg yn barod yn ymwybodol o’r manteision o fedru deall ac ynganu’r iaith sydd o’ch cwmpas. Bydd gennych ddwywaith y dewis o adloniant, gyda theledu, radio a gwefannau ar gael ar gyfer siaradwyr yr iaith, ac, yn y pen draw, ystod eang o lenyddiaeth sy’n ymestyn dros ganrifoedd.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned, i enwi rhai. Ond beth bynnag ydy’ch rheswm chi dros ddysgu’r iaith, dylai’r broses fod yn un bleserus ac yn un sy’n rhoi boddhad.

learn-page-01

Gwersi

Fel arfer, bydd y gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Plas, cartref rheolwr y chwarel ers talwm. Mae’r ystafelloedd wedi eu dodrefnu â’r cyfarpar diweddaraf i’n galluogi i gynnig amrywiaeth o ddulliau dysgu, yn cynnwys dulliau traddodiadol. Os yw’r tywydd yn caniatáu, rydym yn ymdrechu i gynnal ychydig o weithgareddau y tu allan i’r dosbarth gan wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd gennym o amgylch y safle

nant-gwrtheyrn-cottages-04

Llety

Bydd myfyrwyr sy’n mynychu ein cyrsiau preswyl Cymraeg yn aros yn hen fythynnod y chwarelwyr sydd bellach wedi eu huwchraddio i safon llety grŵp 5*. Mae pob ystafell wedi’i dodrefnu gyda dodrefn derw wedi eu gwneud â llaw yng Nghymru a charthen draddodiadol Gymreig ar bob gwely. Mae gennym ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

meet_cafe

Eich amser rhydd...

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r lolfa yn y Plas drwy gydol eu hamser yn y Nant. Mae’r lolfa yn ystafell gyfleus i astudio neu i ymlacio ynddi gyda’r nos. Bydd Caffi Meinir yn agored yn ystod eich amser yn y Nant a bydd y staff yno yn fwy na hapus i hybu eich defnydd o’r Gymraeg. Bydd cyfle i fyfyrwyr ymweld â’r arddangosfeydd treftadaeth a’r tŷ cyfnod tra maen nhw’n aros yn y Nant, a dysgu am hanes yr ardal unigryw hon.

july_2016_news

Y cwrs gorau i chi...

Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol:

Os ydych chi’n ansicr o’ch lefel…

Awgrymwn eich bod yn cysylltu â’r Tim Addysg i drafod eich anghenion: addysg@nantgwrtheyrn.org Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i’r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosib.

Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i’ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

Sut i archebu...

Gallwch archebu cwrs arlein.

NODER: Er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i’r dysgwyr – Rhaid i’r Nant sicrhau bod lleiafswm o 6 dysgwr wedi cofrestru ar unrhyw gwrs cyn y bydd modd cadarnhau y bydd y cwrs yn cael ei gynnal. Os oes rhaid i Nant Gwrtheyrn ganslo cwrs am unrhyw reswm, rhoddir gwybod i’r dysgwr bythefnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs. Dan yr amgylchiadau hyn bydd eich taliad yn cael ei ad-dalu neu mae modd i chi ddod ar gwrs arall o fewn 12 mis.

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.

Rydym yn derbyn nifer yn uwch na’r arfer o ymholiadau. Gall hyn olygu rhywfaint o oedi yn ein hymateb. Diolch i chi o flaen llaw am eich amynedd, byddwn yn ymateb eich neges mor fuan â phosib ac yn ateb ymholiadau yn y drefn byddwn yn ei derbyn. Diolch am eich cydweithrediad.