Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Dysgu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Dysgu

Cyrsiau Newydd 2020-21

Rydym yn falch o gynnig cyrsiau rhithiol dwys i ddysgwyr o bob lefel. Gallwch brofi wythnos o ddysgu dwys Nant Gwrtheyrn o’ch cartref. Dewiswch eich lefel a chofrestrwch heddiw!

Dosbarth rhithiol ar lein

*Disgownts yn berthnasol i gyrsiau preswyl yn unig.
03/05/202107/05/2021Cwrs Mynediad Rhan 2C2133
17/05/202121/05/2021Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2135
10/05/202114/05/2021Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2134
24/05/202128/05/2021Cwrs Uwch 1 C2136
07/06/202109/06/2021Cwrs Gloywi IaithC2138
07/06/202111/06/2021Cwrs Mynediad Rhan 1C2152
14/06/202118/06/2021Cwrs Uwch 1 C2139
28/06/202102/07/2021Cwrs Mynediad Rhan 2C2153
19/07/202123/07/2021Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2C2154

Dwi wrth fy modd gyda’r cwrs -3diwrnod sylfaen ar-lein: tiwtor gwych, awyrgylch hamddenol, cyfranogwyr sy’n cymell, deunydd gwych, ymarferion difyr a proses syml. Cwrs delfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu o bell. Fyddai nôl yn fuan ar gyfer y lefel nesaf, gobeithio.

Preswyl

28/06/202102/07/2021Cwrs Uwch 2 - Bethan GwanasC2140
12/07/202116/07/2021Cwrs Uwch 1 C2142
19/07/202123/07/2021Cwrs Uwch 2 C2143
26/07/202130/07/2021Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2C2144

Blasu

Mynediad

Sylfaen

Canolradd

Uwch

Gloywi

nant-education

Mae’r cyrsiau yn rhoi cyfle i bobl ymarfer pob sgil ieithyddol – siarad, darllen, gwrando ac ysgrifennu – ond rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu hyder i siarad yr iaith, drwy eich annog i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn ystod eich cyfnod yn y Nant.

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn gallu addasu rhywfaint ar gynnwys bob cwrs yn unol ag anghenion y grŵp, a chan na fyddwch chi byth mewn dosbarth o dros 14 o bobl byddwch yn siŵr o gael digon o sylw unigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth: addysg@nantgwrtheyrn.org

Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

Ymunwch er mwyn hawlio'ch gostyngiad

Mae aelodaeth o gynllun Cyfeillion Nant Gwrtheyrn yn eich galluogi i hawlio 20% oddi ar gyrsiau, 15% oddi ar lety, 15% i ffwrdd yng Nghaffi Meinir a mynediad i pedwar digwyddiad rhithiol arbennig mewn blwyddyn.

Eisiau dysgu Cymraeg?

Yn byw yng Ngwynedd neu Môn?

Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs preswyl 5 diwrnod am £125 neu unrhyw gwrs 3 diwrnod am £75. Cynnig sydd ar gael ar ein cyrsiau preswyl yn unig.

“Er fy mod ar ddechrau fy nhaith iaith, mae’r profiad o dreulio amser yn Nant Gwrtheyrn wedi fy ysbrydoli – does dim lle gwell i ddysgu Cymraeg! Mae’r lleoliad yn hardd ac yn berffaith i dreulio amser yn cael eich ymdrochi yn yr iaith heb ymyrraeth allanol.”

Suzi Gray

“Mae dysgu dros Zoom yn brofiad gwahanol, rydych yn dod i adnabod pobl mewn ffordd wahanol. Wedi’r cyfan, rydych yn mynd yn syth i mewn i gartrefi pobl ddieithr led led y byd! Ond roedd o’n brofiad gwych a nes i wirioneddol fwynhau. Mi roedd o’n rhoi ffocws i fi am yr wythnos ac er nad oeddwn yn y Nant, mi ges i’r un teimlad am y Nant drwy’r cwrs rhithiol.”

Janet Walker

“Mutations and grammar have always been a stumbling block for me, but this course has definitely given me more confidence.”

ng-learn-top

Manteision o ddysgu Cymraeg...

Trwy ddysgu’r iaith, sy’n cael ei siarad gan dros 700,000 o bobl ar draws y byd, rydych yn agor y drws i lawer o gyfleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y rhai ohonoch sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg yn barod yn ymwybodol o’r manteision o fedru deall ac ynganu’r iaith sydd o’ch cwmpas. Bydd gennych ddwywaith y dewis o adloniant, gyda theledu, radio a gwefannau ar gael ar gyfer siaradwyr yr iaith, ac, yn y pen draw, ystod eang o lenyddiaeth sy’n ymestyn dros ganrifoedd.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned, i enwi rhai. Ond beth bynnag ydy’ch rheswm chi dros ddysgu’r iaith, dylai’r broses fod yn un bleserus ac yn un sy’n rhoi boddhad.

learn-page-01

Gwersi

Fel arfer, bydd y gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Plas, cartref rheolwr y chwarel ers talwm. Mae’r ystafelloedd wedi eu dodrefnu â’r cyfarpar diweddaraf i’n galluogi i gynnig amrywiaeth o ddulliau dysgu, yn cynnwys dulliau traddodiadol. Os yw’r tywydd yn caniatáu, rydym yn ymdrechu i gynnal ychydig o weithgareddau y tu allan i’r dosbarth gan wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd gennym o amgylch y safle

nant-gwrtheyrn-cottages-04

Llety

Bydd myfyrwyr sy’n mynychu ein cyrsiau preswyl Cymraeg yn aros yn hen fythynnod y chwarelwyr sydd bellach wedi eu huwchraddio i safon llety grŵp 5*. Mae pob ystafell wedi’i dodrefnu gyda dodrefn derw wedi eu gwneud â llaw yng Nghymru a charthen draddodiadol Gymreig ar bob gwely. Mae gennym ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

meet_cafe

Eich amser rhydd...

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r lolfa yn y Plas drwy gydol eu hamser yn y Nant. Mae’r lolfa yn ystafell gyfleus i astudio neu i ymlacio ynddi gyda’r nos. Bydd Caffi Meinir yn agored yn ystod eich amser yn y Nant a bydd y staff yno yn fwy na hapus i hybu eich defnydd o’r Gymraeg. Bydd cyfle i fyfyrwyr ymweld â’r arddangosfeydd treftadaeth a’r tŷ cyfnod tra maen nhw’n aros yn y Nant, a dysgu am hanes yr ardal unigryw hon.

july_2016_news

Y cwrs gorau i chi...

Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol:

Os ydych chi’n ansicr o’ch lefel…

Awgrymwn eich bod yn cysylltu â’r Tim Addysg i drafod eich anghenion: addysg@nantgwrtheyrn.org Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i’r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosib.

Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i’ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

Sut i archebu...

Gallwch archebu cwrs arlein.

NODER: Er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i’r dysgwyr – Rhaid i’r Nant sicrhau bod lleiafswm o 6 dysgwr wedi cofrestru ar unrhyw gwrs cyn y bydd modd cadarnhau y bydd y cwrs yn cael ei gynnal. Os oes rhaid i Nant Gwrtheyrn ganslo cwrs am unrhyw reswm, rhoddir gwybod i’r dysgwr bythefnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs. Dan yr amgylchiadau hyn bydd eich taliad yn cael ei ad-dalu neu mae modd i chi ddod ar gwrs arall o fewn 12 mis.

Fill out the form below and we will get back to you.