Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Dysgu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Dysgu

Cyrsiau Newydd 2020-21

O fis Tachwedd ymlaen, byddwn yn dychwelyd i ddosbarthiadau ar y safle ond gydag uchafswm cychwynnol o chwe dysgwr ym mhob dosbarth a gyda mesurau pellhau cymdeithasol ac iechyd a diogelwch yn ein harwain. Bydd y cyrsiau’n cael eu haddasu fel bod modd i ni barhau i gynnig y profiad trochi dwys hwnnw sy’n unigryw i Nant Gwrtheyrn ond o bosib y bydd rhaid i rai agweddau, megis sesiynau sgwrsio wyneb yn wyneb ag aelodau o’r gymuned leol ac adloniant gyda’r nos, ddigwydd ar-lein, yn dibynnu ar y mesurau a fydd mewn grym ar y pryd. Mae eich diogelwch ar y safle yn hollbwysig a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eich bod yn cael profiad diogel a gwerthfawr yn Nant Gwrtheyrn.

Cyrsiau preswyl

02/11/2020 04/11/2020 Hyfedredd (Proficiency) C2112
09/11/2020 11/11/2020 Blasu (Taster) C2113
16/11/2020 20/11/2020 Mynediad 1 (Entry 1) C2114
23/11/2020 27/11/2020 Mynediad 2 (Entry 2) C2115
30/11/2020 04/12/2020 Sylfaen 1 a 2 (Foundation 1 and 2) C2116
07/12/2020 11/12/2020 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2117
14/12/2020 18/12/2020 Uwch 1 (Advanced 1) C2118
11/01/2021 15/01/2021 Uwch 1 (Advanced 1) C2119
18/01/2021 22/01/2021 Uwch 2 (Advanced 2) – Y Ffilm Gymraeg C2120
25/01/2021 29/01/2021 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2121
01/02/2021 05/02/2021 Sylfaen 1 a 2 (Foundation 1 and 2) C2122
08/02/2021 12/02/2021 Mynediad 1 (Entry 1) C2123
15/02/2021 19/02/2021 Mynediad 2 (Entry 2) C2124
22/02/2021 26/02/2021 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2125
01/03/2021 05/03/2021 Uwch 1 (Advanced 1) C2126
08/03/2021 12/03/2021 Uwch 2 (Advanced 2) – Gwerthfawrogi Barddoniaeth a Rhyddiaith C2127
15/03/2021 19/03/2021 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2128
22/03/2021 26/03/2021 Sylfaen 1 a 2 (Foundation 1 and 2) C2129
29/03/2021 31/03/2021 Hyfedredd (Proficiency) C2130
12/04/2021 14/04/2021 Blasu (Taster) C2131
19/04/2021 23/04/2021 Mynediad 1 (Entry 1) C2132
03/05/2021 07/05/2021 Mynediad 2 (Entry 2) C2133
10/05/2021 14/05/2021 Sylfaen 1 a 2 (Foundation 1 and 2) C2134
17/05/2021 21/05/2021 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2135
24/05/2021 28/05/2021 Uwch 1 (Advanced 1) C2136
31/05/2021 04/06/2021 Uwch 2 (Advanced 2) - Union gynnwys i’w gadarnhau C2137
07/06/2021 09/06/2021 Hyfedredd (Proficiency) C2138
14/06/2021 18/06/2021 Uwch 1 (Advanced 1) C2139
28/06/2021 02/07/2021 Uwch 2 (Advanced 2) C2140
05/07/2021 07/07/2021 Blasu (Taster) C2141
12/07/2021 16/07/2021 Uwch 1 (Advanced 1) C2142
19/07/2021 23/07/2021 Uwch 2 (Advanced 2) - Union gynnwys i’w gadarnhau C2143
26/07/2021 30/07/2021 Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2) C2144

Cyrsiau ar-lein

10/08/2020 12/08/2020 Blasu C2101
17/08/2020 19/08/2020 Blasu C2102
24/08/2020 26/08/2020 Mynediad - Defnyddio C2103
04/09/2020 06/09/2020 Sylfaen - Defnyddio C2104
14/09/2020 16/09/2020 Blasu C2105
21/09/2020 23/09/2020 Canolradd - Defnyddio C2106
26/09/2020 27/09/2020 Mynediad - Y Gymraeg ar gyfer rhieni (cynradd) C2107
28/09/2020 30/09/2020 Sylfaen 1 a 2 (Foundation 1 and 2) C2108
05/10/2020 07/10/2020 Uwch 2 - Chwedlau Nant Gwrtheyrn C2109
12/10/2020 23/10/2020 Gloywi C2110
26/10/2020 28/10/2020 Uwch 2 - Llenyddiaeth Gyfoes C2111

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20 (cyrsiau ar-lein yn uning)

nant-education

Mae’r cyrsiau yn rhoi cyfle i bobl ymarfer pob sgil ieithyddol – siarad, darllen, gwrando ac ysgrifennu – ond rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu hyder i siarad yr iaith, drwy eich annog i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn ystod eich cyfnod yn y Nant.

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn gallu addasu rhywfaint ar gynnwys bob cwrs yn unol ag anghenion y grŵp, a chan na fyddwch chi byth mewn dosbarth o dros 14 o bobl byddwch yn siŵr o gael digon o sylw unigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth 01758 750334

Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

Ymunwch er mwyn hawlio'ch gostyngiad

Mae aelodaeth o gynllun Cyfeillion Nant Gwrtheyrn yn eich galluogi i hawlio 20% oddi ar gyrsiau, 15% oddi ar lety a 15% i ffwrdd yng Nghaffi Meinir!

Eisiau dysgu Cymraeg?

Yn byw yng Ngwynedd neu Môn?

Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 diwrnod am £125 neu unrhyw gwrs 3 diwrnod am £75

ng-learn-top

Manteision o ddysgu Cymraeg...

Trwy ddysgu’r iaith, sy’n cael ei siarad gan dros 700,000 o bobl ar draws y byd, rydych yn agor y drws i lawer o gyfleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y rhai ohonoch sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg yn barod yn ymwybodol o’r manteision o fedru deall ac ynganu’r iaith sydd o’ch cwmpas. Bydd gennych ddwywaith y dewis o adloniant, gyda theledu, radio a gwefannau ar gael ar gyfer siaradwyr yr iaith, ac, yn y pen draw, ystod eang o lenyddiaeth sy’n ymestyn dros ganrifoedd.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned, i enwi rhai. Ond beth bynnag ydy’ch rheswm chi dros ddysgu’r iaith, dylai’r broses fod yn un bleserus ac yn un sy’n rhoi boddhad.

learn-page-01

Gwersi

Fel arfer, bydd y gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Plas, cartref rheolwr y chwarel ers talwm. Mae’r ystafelloedd wedi eu dodrefnu â’r cyfarpar diweddaraf i’n galluogi i gynnig amrywiaeth o ddulliau dysgu, yn cynnwys dulliau traddodiadol. Os yw’r tywydd yn caniatáu, rydym yn ymdrechu i gynnal ychydig o weithgareddau y tu allan i’r dosbarth gan wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd gennym o amgylch y safle

nant-gwrtheyrn-cottages-04

Llety

Bydd myfyrwyr sy’n mynychu ein cyrsiau preswyl Cymraeg yn aros yn hen fythynnod y chwarelwyr sydd bellach wedi eu huwchraddio i safon llety grŵp 5*. Mae pob ystafell wedi’i dodrefnu gyda dodrefn derw wedi eu gwneud â llaw yng Nghymru a charthen draddodiadol Gymreig ar bob gwely. Mae gennym ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

meet_cafe

Eich amser rhydd...

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r lolfa yn y Plas drwy gydol eu hamser yn y Nant. Mae’r lolfa yn ystafell gyfleus i astudio neu i ymlacio ynddi gyda’r nos. Bydd Caffi Meinir yn agored yn ystod eich amser yn y Nant a bydd y staff yno yn fwy na hapus i hybu eich defnydd o’r Gymraeg. Bydd cyfle i fyfyrwyr ymweld â’r arddangosfeydd treftadaeth a’r tŷ cyfnod tra maen nhw’n aros yn y Nant, a dysgu am hanes yr ardal unigryw hon.

july_2016_news

Y cwrs gorau i chi...

Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol:

Os ydych chi’n ansicr o’ch lefel…

Awgrymwn eich bod yn cysylltu â thiwtor yn Nant Gwrtheyrn i drafod eich anghenion trwy ffonio 01758 750334. Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i’r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosib.

Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i’ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

Sut i archebu...

Gallwch archebu cwrs arlein neu dros y ffôn.

Dysgwyr Gwynedd a Môn, ffoniwch ni (01758 750334) i holi am gynigion arbennig i drigolion lleol.

Ni ellir hawlio dau ostyngiad gyda’i gilydd.

NODER: Er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i’r dysgwyr – Rhaid i’r Nant sicrhau bod lleiafswm o 6 dysgwr wedi cofrestru ar unrhyw gwrs cyn y bydd modd cadarnhau y bydd y cwrs yn cael ei gynnal. Os oes rhaid i Nant Gwrtheyrn ganslo cwrs am unrhyw reswm, rhoddir gwybod i’r dysgwr bythefnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs. Dan yr amgylchiadau hyn bydd eich taliad yn cael ei ad-dalu neu mae modd i chi ddod ar gwrs arall o fewn 12 mis.

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.