Newyddion yr Haf

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Newyddion yr Haf

Mae’r Haf wedi cyrraedd o’r diwedd a does unman gwell i fwynhau’r tywydd tesog ‘ma nag yma yn nhawelwch a llonyddwch y Nant. Braf yw gweld cynifer yn mwynhau’r olygfa a’r heulwen o’r teras pob amser cinio.

Pleser oedd croesawu cynifer o ddysgwyr lefel Uwch ar gwrs arbennig Ifor ap Glyn, ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ yn ystod mis Mai. Roedd yn gwrs eithriadol o ddiddorol gyda chyfle unigryw i ddysgwyr sydd wedi cyrraedd rhuglder yn y Gymraeg ychwanegu idiomau, dywediadau a rhegfeydd Cymraeg i’w geirfa!

Bu Mehefin yn fis eithriadol o brysur i’r adran addysg gyda phump cwrs wedi eu cynnal! Cwrs poblogaidd iawn, fel arfer, yw cwrs arbennig Bethan Gwanas sydd yn gyfle gwych i ddysgwyr rhugl a Chymry Cymraeg fel ei gilydd dreulio wythnos gyfan yn trafod llyfrau Cymraeg. Cynhaliwyd cwrs Bethan yn ystod mis Mehefin eleni gyda phymtheg o fynychwyr. Bu’r awdur Aled Lewis Roberts yn trafod ei waith gyda’r criw ar y nos Fawrth a bu Manon Steffan Ros yn trafod ei gwaith ar y nos Fercher. ‘Llyfr Glas Nebo’, Manon Steffan Ros, oedd pwnc trafod y sesiwn sgwrsio eleni a bu’r pymtheg yn trafod gyda phymtheg o wirfoddolwyr lleol yn ystod y sesiwn sgwrsio fwyaf yn hanes y Nant hyd yma! Diolch i bawb o’r criw lleol fu’n darllen a pharatoi cyn dod yma i drafod gyda mynychwyr y cwrs.

Rydym wrth ein boddau yn mynd â dysgwyr sydd yn mynychu ein cyrsiau Cymraeg Gwaith ar dripiau i weld sut mae gweithleoedd a busnesau lleol yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Bu criw Cymraeg Gwaith Canolradd yn mwynhau taith o amgylch Llaethdy Llŷn, gyda Nia Jones. Roedd pawb wedi gwirioni gyda’r llaeth a gafwyd i ddod yn ôl adref gyda nhw! Yna, buon nhw ar daith o amgylch Pwllheli dan law Elfed Gruffudd yn adrodd hanes datblygiad y dref. Gorffennwyd y prynhawn gyda pheint yng Nghwrw Llŷn a thaith o amgylch y Bragdy. Taith ddifyr dros ben yn llawn sgwrsio ac ymarfer y Gymraeg!

Gan ein bod pob amser yn edrych am ffyrdd newydd o ymgysylltu â darpar ddysgwyr yma yn y Nant, roedd derbyn gwahoddiad i fynychu’r ŵyl Darganfod ar Ynys Môn yn gyfle rhy dda i’w golli. Ond, beth yw’r Ŵyl Darganfod? Meddwch chi. Cyfuniad o dair gŵyl oedd hi mewn gwirionedd, sef, Gŵyl Fwyd Môn, Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor a’r Sioe Gychod a Hamdden i gyd yn cymryd lle ar safle Sioe Môn dros yr un tridiau. Ac roeddem ni yno yn eu canol hefo’n tent biws ‘Dysgu Cymraeg’. Bu cyfle i amryw o’r ymwelwyr gymryd rhan mewn sesiynau blasu iaith gyda thiwtoriaid y Nant – ambell un erioed wedi meddwl am ddysgu’r iaith!

Edrychwn ymlaen at eich gweld mewn rhagor o ddigwyddiadau yn ystod yr Haf!

feeb