Termau ac Amodau

Nant Gwrtheyrn > Termau ac Amodau

Cynnig arbennig
• Pan fyddwch chi’n archebu unrhyw gynnyrch trwy ein gwefan, rydych chi’n gwneud contract rhwymol gyda ni. Byddwch yn derbyn cadarnhad awtomatig bod eich archeb wedi’i dderbyn a’i fod yn cael ei brosesu.
• Mae’r holl wybodaeth ar y wefan hon a thrwy’r broses archebu ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Archebu
Wrth gyflwyno archeb, mae’r prynwr yn cydnabod bod yr holl wybodaeth a manylebau sy’n ymwneud â’r adnoddau yn fras a gellir cywiro pob camgymeriad ar y wefan heb unrhyw atebolrwydd i Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.

HAWL AR GYFER GWASANAETHAU
Mae gan y prynwr yr hawl i dynnu’n ôl o’r contract o fewn 7 diwrnod gwaith i gyflwyno’r gorchymyn ar gyfer yr adnoddau drwy roi rhybudd ysgrifenedig o dynnu’n ôl (e-bost post@nantgwrtheyrn.org) a Nant Gwrtheyrn yn credydu cerdyn y prynwr am bris y adnoddau wedi’u tynnu’n ôl.
POLISI PRiSIO
• Pris yr eitemau fydd y pris a ddyfynnir ar y wefan ar y dyddiad y gosodwyd y gorchymyn. Bydd pris prynu cadarnhaol yn cael ei anfon atoch pan fyddwn ni wedi derbyn eich archeb trwy e-bost.
• Ni fydd pris yr adnoddau yn cynnwys cost cyflwyno.
• Mae pris yr adnoddau’n cynnwys unrhyw Dreth Ar Werth (TAW) perthnasol.
CARDIAU CREDYD
• Mae cardiau Credyd a Debyd a dderbynnir gan Nant Gwrtheyrn wedi’u rhestru ar y wefan.
• Bydd yr holl daliadau i gerdyn Credyd / Debyd yn cael eu gwneud ar yr adeg y caiff y nwyddau eu hanfon.
• Bydd unrhyw ad-daliad a wneir i gerdyn Credyd neu Ddebyd yn ddarostyngedig i Amodau a Thelerau’r Banc Cyhoeddi ac felly bydd yn destun unrhyw oedi a bennir gan y Banc. Ni roddir unrhyw rwymedigaeth ar Nant Gwrtheyrn am unrhyw oedi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.
• Bydd yr holl orchmynion a dderbynnir yn cael eu prosesu gan Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL. Ffôn: 01758 750 334. Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Rhif 03865538. Byddwn yn debydu’ch cerdyn talu am y nwyddau hyn a bydd ein henw yn ymddangos ar eich datganiad yn erbyn y pryniant.
CYFLWYNO
• Os na fydd y prynwr yn cymryd yr adnoddau yn cael ei ddarparu nac yn rhoi cyfarwyddiadau cyflwyno digonol i Nant Gwrtheyrn yna ni fydd unrhyw ddyletswydd gofal yn berthnasol, ni ddylai unrhyw golled neu ddifrod i’r adnoddau wneud Nant Gwrtheyrn yn atebol.
• Os na fydd y prynwr yn derbyn yr holl nwyddau fel y nodir ar y gorchymyn gwreiddiol, rhaid i’r prynwr hysbysu Nant Gwrtheyrn o fewn 14 diwrnod gwaith.

EICH HAWLIAU STATUDOL
• Os ydych chi’n anhapus am unrhyw reswm gyda’ch pryniant, gallwch ei ddychwelyd atom yn ei gyflwr gwreiddiol o fewn saith diwrnod i’r dyddiad y cawsoch yr eitem.
• Yn ôl y gyfraith, mae gennych chi hefyd yr hawl i dynnu’n ōl o’ch pryniant o fewn saith diwrnod gwaith o’r dyddiad y cyflwynir yr eitem i chi.
• Pecynnwch yr eitem berthnasol yn ddiogel a’i hanfon atom gyda’r slip darparu fel y byddwn yn ei dderbyn o fewn saith diwrnod gwaith i’r dyddiad y cafodd yr eitem ei chyflwyno i chi.
• Ar gyfer eich amddiffyniad, rydym yn argymell eich bod chi’n defnyddio gwasanaeth darparu cofnodedig.
• Nodwch y byddwch yn gyfrifol am gostau dychwelyd y nwyddau atom oni bai ein bod wedi cyflwyno’r eitem i chi mewn gwall, neu os yw’r eitem yn ddiffygiol.

Priodasau:

Telerau ac Amodau Archebu Priodas yn Nant Gwrtheyrn Mae’r holl brisiau a ddyfynnir yn cynnwys TAW @ 17.5% ac maent yn gywir adeg argraffu ym mis Mawrth 2010. Gellir gwneud archeb dros dro trwy gysylltu â Nant Gwrtheyrn a blaendal na ellir ei ad-dalu o £ Bydd angen 900.00 o fewn 14 diwrnod. 6 mis cyn eich diwrnod priodas, rydym yn gofyn am ail blaendal o £ 900.00. Byddwn yn gofyn am y nifer olaf o bobl sy’n mynychu eich priodas 3 wythnos ymlaen llaw, a’r taliad olaf 14 diwrnod cyn eich priodas. Os bydd unrhyw gostau ychwanegol yn digwydd bydd angen talu o fewn 7 diwrnod ar ôl y briodas. Gellir talu naill ai trwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu drwy siec yn daladwy i “Nant Gwrtheyrn”. Mewn achos o ganslo, mae’r ffioedd canlynol yn berthnasol: – 9Cynwynwyd rhwng 9 a 12 mis ymlaen llaw Adneuo £ 900.00 Wedi’i ganslo rhwng 6 – 9 mis o flaen llaw dyddodion £ 1800.00 Wedi’i ganslo rhwng 3 a 6 mis ymlaen llaw y gost lawn Wedi’i ganslo rhwng 1 – 3 mis ymlaen llaw Cost lawn Mae 75% o 100% o Rydym hefyd yn gofyn am blaendal o £ 500.00 o leiaf 1 mis cyn y briodas rhag ofn unrhyw ddifrod a achosir i’r adeilad. Bydd hyn yn cael ei ad-dalu o fewn 7 niwrnod ar ôl y briodas os nad oes unrhyw niwed neu o fewn 7 niwrnod i dderbyn unrhyw ffioedd / costau ychwanegol. Ni fydd Nant Gwrtheyrn yn gyfrifol am golli unrhyw eitemau personol. Rydym hefyd yn cynghori eich bod yn cymryd yswiriant priodas personol i gwmpasu eich diwrnod.

Yn dal i gael cwestiynau?

Ffoniwch neu anfonwch e-bost atom a byddwn yn falch o ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Defnyddio gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn
Mae gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn cael ei chynnal ar gyfer eich defnydd personol a’i wylio. Mae mynediad a defnydd gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn cynnwys y telerau a’r amodau hyn yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Maent yn dod i rym o’r dyddiad y defnyddiwch y wefan hon gyntaf.
Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon yn unig at ddibenion cyfreithlon, ac mewn modd nad yw’n torri hawliau, neu gyfyngu neu atal defnydd neu fwynhad y safle hwn gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad neu ataliad o’r fath yn cynnwys ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu heb gyfyngiad, neu a allai aflonyddu neu achosi gofid neu anghyfleustra i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu dramgwyddus neu amharu ar lif arferol deialog o fewn y wefan hon.

Rydych chi’n cael eich gwahardd rhag postio neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu sarhaus, neu unrhyw ddeunydd sy’n gyfystyr neu’n annog ymddygiad a fyddai’n cael ei ystyried yn drosedd, sy’n debygol o arwain at atebolrwydd sifil, neu fel arall yn torri unrhyw gyfraith.
Byddwn yn cydweithredu’n llwyr ag unrhyw awdurdodau gorfodaeth cyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu’n ein cyfeirio i ddatgelu hunaniaeth unrhyw un sy’n postio unrhyw wybodaeth neu ddeunydd o’r fath ar wefan y Gymraeg a Chanolfan Treftadaeth Nant Gwrtheyrn.

Defnyddir yr wybodaeth a gesglir gennym ni ar gyfer adolygiad mewnol, i wella cynnwys gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn, i addasu cynnwys a / neu gynllun gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn, i hysbysu defnyddwyr am ddiweddariadau. y wefan, ac i gysylltu â defnyddwyr at ddibenion marchnata ac nid yw’n cael ei rannu â sefydliadau eraill at ddibenion masnachol

Cysylltu â gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn

Rhowch wybod i ni os hoffech gysylltu yn uniongyrchol â thudalennau gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn trwy e-bostio ni yn post@nantgwrtheyrn.org Nid ydym yn gwrthwynebu eich bod yn cysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth sy’n cael ei chynnal ar ein gwefan. Nid ydym yn caniatáu llwytho ein tudalennau i mewn i fframiau ar eich gwefan; Rhaid i dudalennau Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Ymwadiad

Darperir gwefan a chynnwys y Ganolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau’r Llywodraeth (neu i wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) ‘fel y mae’, heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath boed yn fynegi neu’n ymhlyg, gan gynnwys gwarantau awgrymedig o ansawdd boddhaol, ffitrwydd at ddiben penodol, di-dor, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn ddi-dor neu’n ddi-walla, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu bod y wefan hon neu’r gweinydd sy’n ei gwneud ar gael yn rhydd o firysau neu’n cynrychioli swyddogaeth lawn, cywirdeb , dibynadwyedd y deunyddiau.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod mewn unrhyw ddigwyddiad, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlynol, neu unrhyw golled neu niwed sy’n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd o ddata neu elw sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’r defnydd o wefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn.
Rhaid i’r telerau a’r amodau hyn gael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y telerau a’r amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.
Cysylltiadau â gwefannau allanol

Bydd y dolenni a gynhwysir yn gwefan Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw safle cysylltiedig.
Ni ddylid cymeradwyo rhestru a chysylltu fel cymeradwyaeth o unrhyw fath ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd o ran y cynnwys. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nad oes ganddynt reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Gwarchod firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ym mhob cyfnod cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrthfeirws ar bob deunydd a ddadlwythir o’r Rhyngrwyd.
Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd tra’n defnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Polisi preifatrwydd

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn ymrwymedig i gynnal preifatrwydd cwsmeriaid a chynnal diogelwch unrhyw ddata personol a dderbyniwn gennych.

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi ymrwymo i reoli data cyfrifol ac mae’n tanysgrifio i egwyddorion deddfwriaeth diogelu data yn y Deyrnas Unedig. Gofynnir i ymwelwyr sy’n prynu, hyrwyddo neu ddefnyddio ein cynnyrch roi gwybodaeth bersonol sylfaenol. Nid yw’r wybodaeth hon a gasglwyd ar ein cronfa ddata ar gael i’w werthu a’i ddefnyddio gan drydydd parti, y tu hwnt i’r gofyniad hanfodol ar gyfer dilysu cerdyn credyd yn ystod y pryniant. Defnyddir y wybodaeth yn unig ar gyfer ein dibenion bilio a thalu, ac yn hysbysu cwsmeriaid am ddiweddariadau i’n cynnyrch neu wasanaethau yn y dyfodol.
Defnyddir cwcis i olrhain cynnwys eich cart siopa os ydych chi’n dewis prynu cynhyrchion neu gyrsiau.

Cofnodir pob mynediad tudalen we mewn ffeil log. Mae cynnwys y ffeil log yn cael ei ddadansoddi i bennu faint o ymwelwyr rydym yn eu gwasanaethu, pa dudalennau maen nhw’n edrych ar y mwyaf, ac o ble maent yn cysylltu. Ni chaiff y wybodaeth hon ei rhannu ag unrhyw un y tu allan i’n sefydliad.