Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Polisi preifatrwydd

Nant Gwrtheyrn > Polisi preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Gwefan

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn ymrwymedig i gynnal preifatrwydd cwsmeriaid a chynnal diogelwch unrhyw ddata personol a gawn gennym chi.

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi ymrwymo i reoli data cyfrifol ac mae’n tanysgrifio i egwyddorion deddfwriaeth diogelu data yn y Deyrnas Unedig.

Y polisi: Mae’r polisi preifatrwydd hwn ar gyfer y wefan hon ac yn rheoli preifatrwydd ei ddefnyddwyr sy’n dewis ei ddefnyddio. Mae’n esbonio sut yr ydym yn cydymffurfio â’r GDPR (Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol), Deddf Diogelu Data (Diogelu Data) a’r PECR (Preifatrwydd a Rheoliadau Cyfathrebu Electronig).

Bydd y polisi hwn yn egluro meysydd y wefan hon a all effeithio ar eich preifatrwydd a’ch manylion personol, sut rydym yn prosesu, casglu, rheoli a storio’r manylion hynny a sut y cydymffurfir â’ch hawliau o dan y GDPR, DPA a PECR. Yn ogystal, bydd yn esbonio defnyddio cwcis neu feddalwedd, hysbysebu neu nawdd masnachol gan drydydd parti a llwytho i lawr unrhyw ddogfennau, ffeiliau neu feddalwedd sydd ar gael i chi (os o gwbl) ar y wefan hon. Gellir darparu esboniadau pellach ar gyfer tudalennau neu nodweddion penodol y wefan hon er mwyn eich helpu i ddeall sut yr ydym ni, y wefan hon a’i thrydydd partïon (os o gwbl) yn rhyngweithio â chi a’ch cyfrifiadur / dyfais er mwyn ei wasanaethu i chi. Darperir ein gwybodaeth gyswllt os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Y DPA & amp; GDPR Mai 2018

Rydym ni a’r wefan hon yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data (Diogelu Data 1998) ac rydym eisoes yn cydymffurfio â’r GDPR (Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol) a ddaw i rym o fis Mai 2018. Byddwn yn diweddaru’r polisi hwn yn unol â hynny ar ôl cwblhau ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Defnydd Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddwyr wrth ymweld â’r wefan. Defnyddir cwcis i olrhain cynnwys eich cart siopa os ydych chi’n dewis prynu cynhyrchion neu gyrsiau. Fel sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth, lle bo’n berthnasol, mae’r wefan hon yn defnyddio system reoli cwcis, gan ganiatáu i’r defnyddiwr roi caniatâd penodol neu i wrthod defnyddio / arbed cwcis ar eu cyfrifiadur / dyfais.

Beth yw cwcis?
Mae cwcis yn ffeiliau bach sy’n cael eu cadw i gyrrwr caled cyfrifiaduron y defnyddiwr sy’n olrhain, cadw a storio gwybodaeth am ryngweithiadau a defnydd y defnyddiwr o’r wefan. Mae hyn yn caniatáu i’r wefan, trwy ei weinyddwr, ddarparu profiad wedi’i deilwra i’r defnyddwyr yn y wefan hon.

Dywedir wrth y defnyddwyr, os ydynt yn dymuno gwrthod defnyddio ac arbed cwcis o’r wefan hon at eu cyfrifiaduron caled, dylent gymryd camau angenrheidiol o fewn gosodiadau diogelwch eu porwyr gwe i atal pob cwcis o’r wefan hon a’i werthwyr gwasanaethu allanol neu ddefnyddio’r system reoli cwci os yw ar gael ar ei ymweliad cyntaf.

Tracio ymwelwyr gwefan

Mae’r wefan hon yn defnyddio meddalwedd olrhain i fonitro ei ymwelwyr i ddeall yn well sut maen nhw’n ei ddefnyddio. Bydd y feddalwedd yn arbed cwci i’ch gyriant caled cyfrifiadurol er mwyn olrhain a monitro eich ymgysylltiad a’ch defnydd o’r wefan, ond ni fydd yn storio, arbed neu gasglu gwybodaeth bersonol.

Lawrlwythiadau & amp; Ffeiliau Cyfryngau

Mae unrhyw ddogfennau, ffeiliau neu gyfryngau y gellir eu lawrlwytho ar gael ar y wefan hon yn cael eu darparu i ddefnyddwyr sydd â’u perygl eu hunain. Er bod pob rhagofalon wedi’i wneud i sicrhau mai dim ond llwythiadau dilys sydd ar gael, cynghorir defnyddwyr i wirio eu dilysrwydd gan ddefnyddio meddalwedd gwrth firws trydydd parti neu geisiadau tebyg.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am lwytho i lawr a lawrlwytho trydydd parti a ddarperir gan wefannau trydydd parti allanol a chynghori defnyddwyr i wirio eu dilysrwydd gan ddefnyddio meddalwedd gwrth-firws trydydd parti neu geisiadau tebyg.

Cysylltu a amp; Cyfathrebu Gyda ni

Mae defnyddwyr sy’n cysylltu â ni drwy’r wefan hon yn gwneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain ac yn darparu unrhyw fanylion personol o’r fath y gofynnir amdanynt yn eu perygl eu hunain. Cedwir eich gwybodaeth bersonol yn breifat a’i storio’n ddiogel tan amser nad oes ei angen mwyach neu nad oes ganddo unrhyw ddefnydd.

Gofynnir i ymwelwyr sy’n prynu, hyrwyddo neu ddefnyddio ein cynnyrch roi gwybodaeth bersonol sylfaenol. Nid yw’r wybodaeth hon a gasglwyd ar ein cronfa ddata ar gael i’w werthu a’i ddefnyddio gan drydydd parti, y tu hwnt i’r gofyniad hanfodol ar gyfer dilysu cerdyn credyd yn ystod y pryniant. Defnyddir y wybodaeth yn unig ar gyfer ein dibenion bilio a thalu, ac yn hysbysu cwsmeriaid am ddiweddariadau i’n cynnyrch neu wasanaethau yn y dyfodol.

Lle rydym wedi nodi’n glir ac wedi eich hysbysu o’r ffaith, a lle rydych wedi rhoi eich caniatâd penodol, efallai y byddwn yn defnyddio’ch manylion i anfon gwybodaeth cynhyrchion / gwasanaethau atoch trwy system rhestr bostio. Gwneir hyn yn unol â’r rheoliadau a enwir yn ‘Y polisi’ uchod.

Rhestr bostio e-bost & amp; Negeseuon

Rydym yn gweithredu rhaglen rhestr bostio e-bost, a ddefnyddir i hysbysu tanysgrifwyr am gynhyrchion, gwasanaethau a / neu newyddion yr ydym yn eu cyflenwi / eu cyhoeddi. Gall defnyddwyr danysgrifio trwy broses awtomatig ar-lein lle maent wedi rhoi eu caniatâd penodol. Mae manylion personol personol yn cael eu casglu, eu prosesu, eu rheoli a’u storio yn unol â’r rheoliadau a enwir yn ‘Y polisi’ uchod. Gall tanysgrifwyr ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy wasanaeth ar-lein awtomataidd, neu os nad yw ar gael, dulliau eraill fel y nodir yn y troedyn o negeseuon marchnata a anfonwyd (neu dad-danysgrifio o’r holl restrau Mailchimp). Mae math a chynnwys tanysgrifwyr negeseuon marchnata yn derbyn, ac os yw’n bosibl cynnwys cynnwys trydydd parti, caiff ei amlinellu’n eglur ar y pwynt tanysgrifiad.

Gall negeseuon marchnata e-bost gynnwys olion trawiadol / dolenni cliciadwy olrhain neu dechnolegau gweinydd tebyg er mwyn olrhain gweithgaredd tanysgrifiwr mewn negeseuon marchnata e-bost. Pan gaiff ei ddefnyddio, gall negeseuon marchnata o’r fath gofnodi ystod o ddata tanysgrifiwr sy’n ymwneud â chysylltiad, daearyddol, demograffeg a data tanysgrifiwr sydd wedi’i storio eisoes.

Ein darparwr EMS (gwasanaeth marchnata e-bost) yw; MailChimp a gallwch ddarllen eu polisi preifatrwydd yn yr adran adnoddau.

Cysylltiadau Gwefan Allanol & amp; Trydydd Parti

Er mai dim ond cysylltiadau allanol, diogel a pherthnasol y byddwn yn ceisio cynnwys cysylltiadau allanol, cynghorir defnyddwyr i fabwysiadu polisi o rybudd cyn clicio ar unrhyw gysylltiadau gwe allanol a grybwyllir drwy’r wefan hon. (Mae dolenni allanol yn glicio testun / banner / dolenni delwedd i wefannau eraill)

Ni allwn warantu neu wirio cynnwys unrhyw wefan sydd wedi’i chysylltu’n allanol er gwaethaf ein hymdrechion gorau. Felly, dylai defnyddwyr nodi eu bod yn clicio ar gysylltiadau allanol ar eu pen eu hunain ac ni allwn fod yn atebol am unrhyw ddifrod neu oblygiadau a achosir trwy ymweld â chysylltiadau allanol a grybwyllir.

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol & amp; Defnydd

Rydym yn mabwysiadu Polisi Cyfryngau Cymdeithasol i sicrhau bod ein busnes a’n staff yn ymddwyn yn unol â hynny ar-lein. Er y gall fod gennym broffiliau swyddogol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, cynghorir defnyddwyr i wirio dilysrwydd proffiliau o’r fath cyn ymgysylltu â hwy, neu rannu gwybodaeth â phroffiliau o’r fath. Ni fyddwn byth yn gofyn am gyfrineiriau defnyddwyr na manylion personol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Cynghorir defnyddwyr i ymddwyn yn briodol wrth ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol.

Efallai bod yna enghreifftiau lle mae ein gwefan yn cynnwys botymau rhannu cymdeithasol, sy’n helpu i rannu cynnwys gwe yn uniongyrchol o dudalennau gwe i’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol perthnasol. Rydych chi’n defnyddio botymau rhannu cymdeithasol yn ôl eich disgresiwn eich hun ac yn derbyn y gall wneud hynny gyhoeddi cynnwys i’ch porthiant neu’ch tudalen proffil cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rai polisïau preifatrwydd a defnydd cyfryngau cymdeithasol yn yr adran adnoddau isod.

Newidiadau Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o dro i dro. Fe’ch cynghorir i adolygu’r polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd ar gyfer unrhyw newidiadau. Cafodd y Polisi Preifatrwydd hwn ei addasu ddiwethaf ar Fai 25, 2018.

Adnoddau a Gwybodaeth Bellach: