Llety unigryw ar Benrhyn Llŷn

Yn wahanol i westai arferol, mae Nant Gwrtheyrn yn cynnig llety cwbl unigryw. Profwch hud a lledrith y Nant wrth aros mewn lleoliad sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn niwylliant a threftadaeth ein gwlad. Profwch fyd natur, daeareg, hanes a’r iaith Gymraeg i gyd o fewn y dyffryn arbennig hwn.

Y lleoliad perffaith ar gyfer ymweliadau addysgol, gwyliau gyda ffrindiau neu deulu, cynhadledd breswyl neu ddihangfa ramantus…

 • Gwely a Brecwast

  Gwely a Brecwast

  Ymlaciwch yn ein hystafelloedd en-suite 4* (Llety Grŵp, Croeso Cymru).

  Mae’r 24 o fythynnod teras a godwyd yn 1860 yn Nant Gwrtheyrn wedi cael eu trosi yn llety moethus unigryw.

 • Llety Grŵp

  Llety Grŵp

  Gall amryw o grwpiau aros yma yn Nant Gwrtheyrn yn ein llety grŵp unigryw – o fod yn grwpiau addysgiadol, cerdded, diddordebau arbennig, priodasau, partïon, cynadleddau a grwpiau ar wyliau…

  Ystafelloedd yn cysgu hyd at 5 o bobl ynghyd â defnydd o neuadd aml bwrpas.

 • Hunan arlwyo

  Hunan arlwyo

  Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd godidog o’r môr, ym mythynnod Nant Gwrtheyrn – Mae’r bythynnod o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen.

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth

Dyma eich cyfle i ennill gwyliau penwythnos i bedwar yn Nant Gwrthyrn.  Byddwch yn aros yn un o’r stiwdios yn yr Ysgubor, sy’n cysgu hyd at 4 o westeion.

Yr oll sydd angen ei wneud yw clicio yma a llenwi’r holiadur sydd ynghlwm.  Cofiwch adael eich cyfeiriad ebost er mwyn i ni allu cysylltu efo chi os mai chi fydd yn fuddugol.

Pob Lwc!

 

Telerau ac Amodau;

 1. Mae’r gystadleuaeth hon yn cael ei threfnu a’i hyrwyddo gan Nant Gwrtheyrn Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL.  Dylid cyfeirio unhryw ymholiadau neu gwynion am y gystadleuaeth at marchnata@nantgwrtheyrn.org neu drwy ffonio 01758 750 334.
 2. Mae gan Nant Gwrtheyrn yr hawl i newid neu ddiwygio’r gystadleuaeth neu’r telerau yn ol ei disgresiwn.
 3. Bydd yr enillydd yn cael ei dewis ar y 30 Medi 2024.  Bydd Nant Gwrtheyrn yn trafod dydiadau posib efo’r enillydd yn dilyn choeddi enillydd y gystadleuaeth.
 4. Bydd yr enillydd yn ennill dwy noson yn un o stwidios Nant Gwrtheyrn sydd yn cysgu pedwar mewn un gwely dwybl ac un gwely soffa.
 5. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw’r 2il o Fedi 2024 am hanner nos.  Ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau i’r gystadleuaeth hon wedi’r dyddiad cau.
 6. Byddwn yn cysylltu gyda’r enilydd dros ebost.  Os na fyddwn yn gallu cael gafael ar yr enillydd o fewn 5 diwrnod byddwn yn dewis enillydd arall.
 7.  Mae’r enillydd yn caniatau i Nant Gwrtheyrn ddefnyddio ei henw a llun mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd.
 8.  Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un dros 18 oed.
Safle

Safle

1.    Y Neuadd

2.    Trem y Mynydd

3.    Trem y Môr

4.    Tŷ Canol + Sgubor

5.    Caffi Meinir

6.    Cae Canol

7.    Capel

8.    Swyddfa

Gwirio argaeledd

Llenwch eich manylion archebu isod

Cyrraedd

i

Gadael


Os ydych yn rhan o barti priodas, rhowch gyfeirnod y briodas isod