Pwy 'Di Pwy

 • Huw Jones - Cadeirydd

  Huw Jones

  Yn ystod ei yrfa amrywiol mae Huw Jones wedi bod yn ganwr pop ac yn gyflwynydd a chynhyrchydd teledu. Roedd yn un o sylfaenwyr cwmnïau Sain, Barcud a Theledu’r Tir Glas cyn dod yn Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Bu’n aelod o fyrddau cyrff megis Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyfle, yr RSPB a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ac yn Gadeirydd S4C rhwng 2011 a 2019. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn Gadeirydd Portmeirion Cyf. Mae’n byw yn Llandwrog, Gwynedd. Cyhoeddwyd ei hunangofiant “Dwi Isio Bod yn…” gan Y Lolfa yn 2020. Mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers 2007. Penodwyd ef yn Gadeirydd ym mis Gorffennaf 2018.

 • Garffild Lloyd Lewis - Is Gadeirydd

  Garffild Lloyd Lewis

  Mae gan Garffild brofiad helaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys Newyddiaduraeth, Cyfathrebu, Marchnata, Hyfforddi a Rheoli Prosiectau Strategol. Bu’n newyddiadurwr, hyfforddwr a rheolwr gyda BBC Cymru am 25 o flynyddoedd cyn sefydlu ei gwmni ei hun ym meysydd ymgynghori strategol a hyfforddi. Yna fe ymunodd â S4C yn 2009 yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata ac yna yn Gyfarwyddwr Prosiectau ac Adleoli. Garffild oedd Cyfarwyddwr y prosiect i adleoli pencadlys S4C i ganolfan greadigol yr Egin yng Nghaerfyrddin.

  Yn 2017 ar ol gadael S4C fe ymunodd â chwmni ymgynghorol ei wraig, Sian Eirian Cyf – cwmni sy’n arbenigo ym meysydd y Gymraeg, y Celfyddydau, y Cyfryngau a Digwyddiadau. Yn 2017 hefyd cafodd ei ethol yn Gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn aelod o’r Cabinet am ddwy flynedd – yn gyfrifol am Addysg, Sgiliau a Chyflogadwyedd a’r Gymraeg. Bu hefyd yn Gadeirydd Fforwm Strategol y Gymraeg y Sir, ac yn Arweinydd Bwrdd Sgiliau’r Awdurdod.

  Fe roddodd y gorau i fod yn Gynghorydd Sir ym mis Mai 2022 er mwyn canolbwyntio ar waith y cwmni.

 • Gwyn Jones - Trysorydd

  Gwyn Jones

  Mae Gwyn yn wreiddiol o ardal Penuwch, Ceredigion ac yn byw yn Aberaeron ers1987.

  Cyn ymddeol yn 2015 roedd Gwyn yn Gyfarwyddwr Strategol Adnoddau Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion gyda chyfrifoldeb am holl ochr ariannol y Sir yn ogystal ag am Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, a’r gwasanaethau cyfreithiol, adnoddau dynol; democrataidd; llyfrgelloedd; amgueddfa; archifdy; cofrestru a chanolfannau croeso.

  Mae ganddo brofiad maith yn y maes ariannol a gwasanaeth cyhoeddus gan iddo cyn hynny fod yn Gyfarwyddwr Cyllid Cyngor Ceredigion ac yn Brif Archwilydd Mewnol. Bu’n gweithredu fel Trysorydd Mygedol Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae ganddo gymwysterau ACCA a FCCA.

  Bu’n aelod o fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru ac mae’n Ymddiriedolwr i Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen a nifer fawr o gymdeithasau lleol yng Ngheredigion.

  Yn gyn-chwaraewr rygbi, mae ei ddiddordebau bellach yn fwy hamddennol, gan gynnwys bowlio, seiclo, cerdded, y theatr, opera a gweithio ar ei randir.

  Etholwyd yn 2023.

 • Menna Jones

  Menna Jones

  Yn wreiddiol o Alltyblaca, Ceredigion mae Menna wedi ymgartrefu yn Llanwnda, Caernarfon  gyda’i theulu Idris, Mabon a Caradog. Bu’n gweithio am gyfnod byr i Dr Carl Clowes, yn Awdurdod Iechyd Gwynedd, ac yna i Dafydd Wigley, A.S. yn Swyddfa Plaid Cymru, Caernarfon, a Chymdeithas Tai Eryri fel Swyddog Datblygu Prosiectau, ac yn Brif Weithredwraig  Antur Waunfawr am dros chwarter canrif. Mae newydd gychwyn swydd Rheolwr Datblygu Ynys Enlli. Mae’n aelod o fwrdd Menter a Busnes, Urdd Gobaith Cymru ac  Arloesi Gwynedd Wledig. Mae’n argyhoeddiedig bod mentrau cymdeithasol yn allweddol i ddarparu atebion creadigol a blaengar i ddiwallu gwasanaethau a datblygu busnesau lleol. Mae Menna wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers mis Hydref 2017. Penodwyd hi yn Is Gadeirydd rhwng  2018 a 2022.

 • Gwenda Griffith

  Gwenda Griffith

  Bu Gwenda yn un o brif gynhyrchwyr rhaglenni teledu annibynnol yng Nghymru am gyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain. Sefydlodd ei chwmni Fflic yn 1982 ar gychwyn S4C. Bu’r cwmni yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer plant, dysgwyr a rhaglenni ffordd o fyw ar gyfer  cynulleidfa S4C yn bennaf. Mae Fflic bellach yn un o gwmniau Boom Cymru. Cyfrannodd Gwenda at ddau lyfr a gyhoeddwyd i gyd-fynd â’i chyfresi ar bensaernïaeth a chartrefi Cymreig. Yn 2002 derbyniodd wobr arbennig Cymraes y Flwyddyn yn y Cyfryngau ac yn 2012 fe’i anrhydeddwyd gan Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru i gydnabod gwasanaeth arbennig yn hybu pensaerniaeth. Magwyd Gwenda yng Nghorwen ac aeth i Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala a graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ganddi ddau o blant – Dylan a Beca. Mae Gwenda wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers mis Tachwedd 2014.

 • Ann Hughes

  Ann Hughes

  Mae Ann yn wyneb cyfarwydd ar dudalennau cylchgronnau a rhaglenni teledu. Mae’n gynllunydd mewnol llwyddiannus, ar gyfer busnes a chartref, ers 1992. Tyfodd i fyny yn Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, gan symud i Gaerdydd yn 1983. Ers hynny, mae wedi treulio cyfnodau ym Mhentyrch ac Aberdyfi ac yn fwy diweddar yn Aberaeron gan adnewyddu eiddo’n gyson, gyda’i gwr Gareth a’i phlant Gwilym, Seren a Brennig, i’w chanlyn. Yn ogystal â chynllunio mewnol, yn y blynyddoedd diweddar mae wedi creu Llety Bodfor (2001-2015), gwesty 5 seren yn Aberdyfi, yn ogystal â SELD, siop a storfa arlein yn Aberaeron. Mae hefyd yn cynllunio a gwerthu ystod o gynnyrch Cymreig ar gyfer y cartref.

  Bu’n aelod gweithgar o Meithrin ac o bwyllgorau’r Eisteddfod a’r Urdd ac yn llywodraethwr ysgol  ac mae hi nawr yn falch o fod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.

 • Jo Iwan

  Jo Iwan

  Cafodd Jo ei magu yn Waunfawr ger Caernarfon, gan ddysgu Cymraeg yn yr Ysgol Feithrin ac yn yr ysgol, cyn symud i Gaerdydd i astudio a gweithio ym myd y cyfryngau. Bu hefyd yn gwneud gwaith marchnata i’r cwmni theatr blaengar Brith Gof ac yn datblygu ei phrosiectau creadigol ei hun ym maes tecstiliau.

  Symudodd i Lundin lle bu’n gweithio i Sky Sports a Sky Movies, gan arwain timau hyrwyddo creadigol ac, fel cyfarwyddwr aml-gamera, yn teithio i America i weithio ar yr Oscars ac yn rheoli prosiect ffasiwn amlgyfryngol yn Nhokyo gyda’r grŵp cydweithredol Acid Casuals.

  Mae hi nawr yn byw gyda’i theulu yng Nghaerdydd. Ar ôl gweithio i adran Hysbysebu Granada o fewn S4C Rhyngwladol yn cynhyrchu hysbysebion dwyieithog, cafodd swydd fel cynhyrchydd gyda Wordley Creative lle mae hi nawr yn Gyfarwyddwr Creadigol ac yn berchennog, yn creu hysbysebion teledu ac yn cynghori cwmnïau Prydeinig a rhyngwladol ar sut i safleoli eu hunain fel brandiau. Mae’n aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ers 2019.

 • Martyn Croydon

  Martyn Croydon

  Yn wreiddiol o Kidderminster, symudodd Martyn i Lŷn yn 2009 ar ôl dod i’r ardal ar wyliau trwy gydol ei blentyndod. Mae o bellach yn byw yn Llannor ger Pwllheli efo’i deulu. Dechreuodd o ddysgu Cymraeg cyn symud i Gymru ac ar ôl llwyddo i basio arholiad lefel-A Cymraeg ail iaith a chwblhau cymhwyster TBAR, dechreuodd o weithio fel tiwtor Cymraeg yn 2012. Enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn yn 2013 yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych. Mae o wrth ei fodd yn dysgu dosbarthiadau Cymraeg ar bob lefel ac yn helpu pobl eraill i ddod yn siaradwyr Cymraeg.

 • Rhiannon Ceiri

  Rhiannon Ceiri

  Cafodd Rhiannon ei magu nes yn 9 oed, ym mhentref Llanaelhaearn, tafliad carreg o’r Nant, cyn symud i Roscefnhir ym Môn.

  Celf a dylunio yw’r maes mae’n arbenigo ynddo. Wedi derbyn gradd mewn Tecstiliau (gwau a gwehyddu) o Brifysgol John Moores yn Lerpwl, symudodd i Gaerdydd a setlo yn Grangetown gyda’i theulu.

  Cychwynnodd ei gyrfa ar ôl graddio yn gweithio i ‘Gad-y-Gwlân’ fel dylunydd a gwneuthurwr. Bu wedyn yn gweithio i Gwmni Theatr Brith Gôf yn yr adran wisgoedd ac yna fel Rheolwr Llwyfan.

  Tua diwedd y 90’au a thrwy gydol y 2000’au, bu’n gweithio gyda Chwmni Rheoli Ankst gyda amrywiaeth o fandiau o Gymru a thu hwnt, gan roi’r cyfle i drafaelio fel rhan o’r tîm rheoli i Japan ag Ewrop a gweithio’n agos gyda phartneriaid yn y maes led-led y byd.

  Mae bellach yn ymarferwr llawrydd ac wedi bod yn gweithio am gyfnod fel Cyfarwyddwr Celf i gwmni cynhyrchu yng Nghaerdydd.

  Yn bresennol, mae’n gweithio’n bennaf fel dylunydd gyda chwmni dylunio mewnol sy’n ei galluogi i fwynhau cyfleon i weithio gyda phersonel o bob agwedd o waith dylunio mewnol, o’r penseiri i’r rheolwyr prosiectau, i’r gweithwyr ar y safle yn ogystal â chyflenwyr o Gymru a phob cornel o Ewrop.

Ein Staff

Rydym yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal ac yn cyflogi dros 20 o staff.

 • Mair Saunders - Prif Weithredwr

  mair@nantgwrtheyrn.org

 • Siwan Tomos - Rheolwr Addysg

  siwan.tomos@nantgwrtheyrn.org

 • Alun Ellis - Rheolwr Atyniad a Digwyddiadau

  alun.ellis@nantgwrtheyrn.org

 • Arwel Roberts - Rheolwr Cyllid

  cyllid@nantgwrtheyrn.org

 • Wyn Roberts - Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

  marchnata@nantgwrtheyrn.org

 • Llinos Pritchard - Arweinydd Llety a Safle

  llety@nantgwrtheyrn.org

 • John Charnley - Arweinydd Arlwyo

 • Mared Grug - Uwch Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith

  mared@nantgwrtheyrn.org

 • Shân Jones - Tiwtor

  shan@nantgwrtheyrn.org

 • Mirian Grant - Cydlynydd Busnes

  miriam@nantgwrtheyrn.org

 • Emma Wynne - Cydlynydd Priodasau a Digwyddiadau

Yr Adran Addysg

Mae Adran Addysg Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau dwys ar holl ystod y lefelau dysgu Cymraeg cenedlaethol; o gyrsiau Blasu dros dridiau hyd at gyrsiau pum-niwrnod ar lefelau Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Gloywi. Rydym yn arbenigo ar gyflwyno cyrsiau preswyl dwys, gan roi profiad cyflawn o ddysgu’r iaith yn un o’i chadarnleoedd naturiol yma ym Mhen Llŷn. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi datblygu cyrsiau rhithiol dwys, sydd bellach yn ein galluogi i rannu ein darpariaeth unigryw â dysgwyr o bedwar ban byd.

Mae gennym dîm o diwtoriaid profiadol sydd wedi cyflwyno’r iaith yn llwyddiannus i filoedd o ddysgwyr, gan ddefnyddio dulliau dysgu unigryw sy’n cyfrannu at brofiad dysgu arbennig.

Rydym hefyd yn gyfrifol am ddysgu cyrsiau dwys ‘Defnyddio’ prosiect Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn flynyddol, sef cyrsiau preswyl / rhithiol wedi eu cyllido’n llawn ac â’r nod o gynyddu defnydd y Gymraeg yng ngweithleoedd Cymru a, thrwy hynny, gyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050.