Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Pwy ‘di Pwy

Nant Gwrtheyrn > Pwy ‘di Pwy

Ein Bwrdd

Dr Carl Clowes

Bu farw Carl Clowes ar y 4ydd o Ragfyr, 2021 wedi salwch byr.

Carl sefydlodd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn 1978 tra mewn practis meddygol ym Mro`r Eifl. Fo oedd y Cadeirydd yn ystod y cyfnod ffurfiannol,  yn dilyn ei waith arloesol fel Cadeirydd cychwynnol Antur Aelhaearn, y gydweithfa gymunedol gyntaf yn y DU a sefydlwyd yn 1974. Bu’n aelod di-dor o Ymddiriedolaeth neu Fwrdd y Nant hyd at ei farwolaeth.

Bu hefyd yn Gadeirydd cychwynnol Dolen Cymru, y berthynas arbennig rhwng Cymru a Lesotho a sefydlwyd yn 1985. Fe’i gwnaed yn Llywydd am Oes yr elusen honno ac yn Is-gennad Lesotho yng Nghymru, ac yn 2009 cafodd ei gydnabod gydag anrhydedd sifil ucha`r wlad sef `Member of the Most Loyal Order of Ramatseatsana`.

Yn gyn-aelod o`r Orsedd, fe`i anrhydeddwyd gydag Urdd y Derwyddon am “ei wasanaeth lleol, cenedlaethol a rhyngwladol”. Anrhydeddwyd ef hefyd yn  Gymrawd Iechyd Cyhoeddus, Coleg Brenhinol y Ffisigwyr, ac yn 2015 fe’i gwnaed yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu am ei gyfraniadau i feddygaeth.

Mae teyrnged Cadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn i Carl Clowes i’w weld yma.

Huw Jones

Yn ystod ei yrfa amrywiol mae Huw Jones wedi bod yn ganwr pop ac yn gyflwynydd a chynhyrchydd teledu. Roedd yn un o sylfaenwyr cwmnïau Sain, Barcud a Theledu’r Tir Glas cyn dod yn Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Bu’n aelod o fyrddau cyrff megis Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyfle, yr RSPB a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ac yn Gadeirydd S4C rhwng 2011 a 2019. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn Gadeirydd Portmeirion Cyf. Mae’n byw yn Llandwrog, Gwynedd. Cyhoeddwyd ei hunangofiant “Dwi Isio Bod yn…” gan Y Lolfa yn 2020. Mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers 2007. Penodwyd ef yn Gadeirydd ym mis Gorffennaf 2018.

Menna Jones 3

Yn wreiddiol o Alltyblaca, Ceredigion mae Menna wedi ymgartrefu yn Llanwnda, Caernarfon  gyda’i theulu Idris, Mabon a Caradog. Bu’n gweithio am gyfnod byr i Dr Carl Clowes, yn Awdurdod Iechyd Gwynedd, ac yna i Dafydd Wigley, A.S. yn Swyddfa Plaid Cymru, Caernarfon, a Chymdeithas Tai Eryri, fel Swyddog Datblygu Prosiectau – cyn cychwyn fel Prif Weithredwraig yn Antur Waunfawr bum mlynedd ar hugain yn ôl. Mae’n aelod o fwrdd Menter a Busnes, Cyngor Cydweithredol Cymru ac  Arloesi Gwynedd Wledig. Mae’n argyhoeddiedig bod mentrau cymdeithasol yn allweddol i ddarparu atebion creadigol a blaengar i ddiwallu gwasanaethau a datblygu busnesau lleol. Mae Menna wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers mis Hydref 2017. Penodwyd hi yn Is Gadeirydd ym mis Gorffennaf 2018.

Phyllis

Wedi fy ngeni a’m magu yng Ngwynedd – ar fferm am y blynyddoedd cynnar. Wedi bod yn athrawes mewn ysgol y tu allan i Lundain am gyfnod, yna yn ôl i Gaernarfon. Yn bennaeth ysgol wedi ymddeol, Cynghorydd Cymuned, Cadeirydd Neuadd Gymuned lleol a’r Eisteddfod leol, Cadeirydd y mudiad Cefn. Aelod o Lys a Chyngor yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn Is-Gadeirydd Adran y Dysgwyr, Eisteddfod Eryri. Wedi cymhwyso fel tiwtor iaith Gymraeg ac yn mwynhau cyfarfod Dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Clive

Ymunodd Clive Wolfendale â Bwrdd Nant Gwrtheyrn yn mis Gorffennaf 2003, wedi iddo fynychu cwrs i ddysgu Cymraeg yno.

Mae wedi bod yn Brif Weithredwr CAIS, yr Asiantaeth Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru, ers Medi 2009, ac mae hefyd yn cadeirio ei is-gwmnïau, Mentrau Cymdeithasol Cais Cyf a’r Jigsaw Organisation Cyf.

Yn flaenorol, roedd yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, ar ôl symud o Heddlu Manceinion lle bu’n gwasanaethu am ugain mlynedd. Ar hyd ei yrfa yn yr heddlu roedd yn flaengar gyda’r gwaith o ddatblygu dulliau newydd o ymwneud â’r gymuned, amrywiaeth a safonau proffesiynol.

Mae’n Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer consortiwm DACW (Datblygu Cymru Gofalgar). Mae hefyd yn ymddiriedolwr elusennau Hafal ac Adferiad Recovery. Mae wedi gwasanaethu ar bwyllgorau rheolaeth gorfforaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllid, Addysg a Sgiliau. Mae’n aelod annibynnol o Bwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’n gerddor amatur brwdfrydig, ac yn gyfarwyddwr Band Swing Llandudno. Mae’n Is-Lywydd pwyllgor Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac yn aelod o Gyfeillion Cerdd William Mathias.

Graddiodd yn Ysgol Fusnes Manceinion a Phrifysgol Caergrawnt ac mae wedi ymsefydlu’n gadarn bellach ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae’n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

EZKI5623

Bu Gwenda yn un o brif gynhyrchwyr rhaglenni teledu annibynnol yng Nghymru am gyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain. Sefydlodd ei chwmni Fflic yn 1982 ar gychwyn S4C. Bu’r cwmni yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer plant, dysgwyr a rhaglenni ffordd o fyw ar gyfer  cynulleidfa S4C yn bennaf. Mae Fflic bellach yn un o gwmniau Boom Cymru. Cyfrannodd Gwenda at ddau lyfr a gyhoeddwyd i gyd-fynd â’i chyfresi ar bensaernïaeth a chartrefi Cymreig. Yn 2002 derbyniodd wobr arbennig Cymraes y Flwyddyn yn y Cyfryngau ac yn 2012 fe’i anrhydeddwyd gan Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru i gydnabod gwasanaeth arbennig yn hybu pensaerniaeth. Magwyd Gwenda yng Nghorwen ac aeth i Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala a graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ganddi ddau o blant – Dylan a Beca. Mae Gwenda wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers mis Tachwedd 2014.

Ifor

Ymunodd Ifor Gruffydd â Bwrdd Nant Gwrtheyrn yn 2017. Mae’n Gyfarwyddwr Consortiwm Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin ers 2016 a chyn hynny bu’n Gyfarwyddwr ar Ganolfan Dysgu Cymraeg Gogledd Cymru am ddeg mlynedd. Dechreuodd ei yrfa ym maes polisi iaith a bu’n gweithio yn y maes hwnnw am 15 mlynedd yn sectorau llywodraeth leol ac addysg uwch cyn symud i faes Cymraeg i Oedolion. Mae’n byw yn Llanfairpwll, Ynys Môn.

Myrddin ap Dafydd TDylan2

Brodor o Lanrwst a fagwyd mewn siop lyfrau Cymraeg ac a ddilynodd yr elfen fusnes yn y teulu drwy sefydlu Gwasg Carreg Gwalch yn y dref yn 1980. Enillodd y Gadair Genedlaethol ddwywaith ac ef oedd Bardd Plant cyntaf Cymru yn 2000-01. Mae’n Archdderwydd Cymru ers 2019. Mae’n byw gyda’i deulu yn Llwyndyrys, wedi sefydlu oriel Tonnau gyda Llio ei wraig yn 2006 ac yn un o ddeuddeg cyfarwyddwr bragdy crefft lleol, Cwrw Llŷn yn Nefyn. Mae hefyd yn un o gyfarwyddwyr Tafarn y Fic, Llithfaen ac wedi cynnal nosweithiau barddoniaeth i ddysgwyr yn y Nant. Mae Myrddin wedi bod yn aelod o Fwrdd. Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ers mis Hydref 2017.

Ann

Mae Ann yn wyneb cyfarwydd ar dudalennau cylchgronnau a rhaglenni teledu. Mae’n gynllunydd mewnol llwyddiannus, ar gyfer busnes a chartref, ers 1992. Tyfodd i fyny yn Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, gan symud i Gaerdydd yn 1983. Ers hynny, mae wedi treulio cyfnodau ym Mhentyrch ac Aberdyfi ac yn fwy diweddar yn Aberaeron gan adnewyddu eiddo’n gyson, gyda’i gwr Gareth a’i phlant Gwilym, Seren a Brennig, i’w chanlyn. Yn ogystal â chynllunio mewnol, yn y blynyddoedd diweddar mae wedi creu Llety Bodfor (2001-2015), gwesty 5 seren yn Aberdyfi, yn ogystal â SELD, siop a storfa arlein yn Aberaeron. Mae hefyd yn cynllunio a gwerthu ystod o gynnyrch Cymreig ar gyfer y cartref.

Bu’n aelod gweithgar o Meithrin ac o bwyllgorau’r Eisteddfod a’r Urdd ac yn llywodraethwr ysgol  ac mae hi nawr yn falch o fod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.

Jo Iwan

Cafodd Jo ei magu yn Waunfawr ger Caernarfon, gan ddysgu Cymraeg yn yr Ysgol Feithrin ac yn yr ysgol, cyn symud i Gaerdydd i astudio a gweithio ym myd y cyfryngau. Bu hefyd yn gwneud gwaith marchnata i’r cwmni theatr blaengar Brith Gof ac yn datblygu ei phrosiectau creadigol ei hun ym maes tecstiliau.

Symudodd i Lundin lle bu’n gweithio i Sky Sports a Sky Movies, gan arwain timau hyrwyddo creadigol ac, fel cyfarwyddwr aml-gamera, yn teithio i America i weithio ar yr Oscars ac yn rheoli prosiect ffasiwn amlgyfryngol yn Nhokyo gyda’r grŵp cydweithredol Acid Casuals.

Mae hi nawr yn byw gyda’i theulu yng Nghaerdydd. Ar ôl gweithio i adran Hysbysebu Granada o fewn S4C Rhyngwladol yn cynhyrchu hysbysebion dwyieithog, cafodd swydd fel cynhyrchydd gyda Wordley Creative lle mae hi nawr yn Gyfarwyddwr Creadigol ac yn berchennog, yn creu hysbysebion teledu ac yn cynghori cwmnïau Prydeinig a rhyngwladol ar sut i safleoli eu hunain fel brandiau. Mae’n aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ers 2019.

Ein Staff

Rydym yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal ac yn cyflogi dros 20 o staff.

Yr Adran Addysg

Mae Adran Addysg Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau dwys ar holl ystod y lefelau dysgu Cymraeg cenedlaethol; o gyrsiau Blasu dros dridiau hyd at gyrsiau pum-niwrnod ar lefelau Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Gloywi. Rydym yn arbenigo ar gyflwyno cyrsiau preswyl dwys, gan roi profiad cyflawn o ddysgu’r iaith yn un o’i chadarnleoedd naturiol yma ym Mhen Llŷn. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi datblygu cyrsiau rhithiol dwys, sydd bellach yn ein galluogi i rannu ein darpariaeth unigryw â dysgwyr o bedwar ban byd.

 

Mae gennym dîm o diwtoriaid profiadol sydd wedi cyflwyno’r iaith yn llwyddiannus i filoedd o ddysgwyr, gan ddefnyddio dulliau dysgu unigryw sy’n cyfrannu at brofiad dysgu arbennig.

 

Rydym hefyd yn gyfrifol am ddysgu cyrsiau dwys ‘Defnyddio’ prosiect Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn flynyddol, sef cyrsiau preswyl / rhithiol wedi eu cyllido’n llawn ac â’r nod o gynyddu defnydd y Gymraeg yng ngweithleoedd Cymru a, thrwy hynny, gyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050.