Cyrsiau Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn

Mae’n dulliau addysgu iaith llwyddiannus yn mynd law yn llaw â dulliau eraill o ddysgu’r iaith, gyda’n cyrsiau hwyliog ac anffurfiol ni yn atodol i gyrsiau darparwyr eraill, gan roi cyfle gwych i ddysgwyr ymarfer, adolygu a chynyddu hyder wrth siarad.

Learn

Cyrsiau

Mae’r cyrsiau yn rhoi cyfle i bobl ymarfer pob sgil ieithyddol – siarad, darllen, gwrando ac ysgrifennu – ond rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu hyder i siarad yr iaith, drwy eich annog i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn ystod eich cyfnod yn y Nant.

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn gallu addasu rhywfaint ar gynnwys bob cwrs yn unol ag anghenion y grŵp, a chan na fyddwch chi byth mewn dosbarth o dros 14 o bobl byddwch yn siŵr o gael digon o sylw unigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth: addysg@nantgwrtheyrn.org

Rhaglen Cyrsiau 2023-24

Rydym yn falch o gael cynnig cyrsiau preswyl a rhithiol dwys i ddysgwyr o bob lefel yn ein rhaglen 2023/24. Dyma gyfle gwych i ddysgu Cymraeg gyda ni, naill ai yn ein canolfan ym Mhen Llŷn, neu yng nghysur eich cartref eich hun. Dewiswch eich lefel a chofrestrwch heddiw!

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel.

Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org 

Cyrsiau Rhithiol Prif Ffrwd

There is no results

Cyrsiau Preswyl Prif Ffrwd

There is no results

Cyrsiau Rhithiol ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith

There is no results

Cyrsiau Preswyl ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith

There is no results

"Dwi wrth fy modd gyda’r cwrs Sylfaen ar-lein: tiwtor gwych, awyrgylch hamddenol, cyfranogwyr sy’n cymell, deunydd gwych, ymarferion difyr a chynydd amlwg. Cwrs delfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu o bell. Fydda i nôl yn fuan ar gyfer y lefel nesaf!"

Eisiau dysgu Cymraeg?

Yn byw yng Ngwynedd neu Môn?

Manteisiwch ar ein cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn a theithio i’r Nant yn ddyddiol ar gyfer eich cwrs. Archebwch unrhyw gwrs 5-diwrnod am £140 neu unrhyw gwrs 3-diwrnod am £85.

Cymraeg Gwaith

Yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu’ch Cymraeg ar gyfer eich gwaith?

Mae gennyn ni gyrsiau dwys Cymraeg Gwaith (cyrsiau preswyl ac ar-lein) ar gael i ddysgwyr lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd yn 2023. 

Mae’r cyrsiau wedi eu cyllido’n llawn! 

“Er fy mod ar ddechrau fy nhaith iaith, mae’r profiad o dreulio amser yn Nant Gwrtheyrn wedi fy ysbrydoli – does dim lle gwell i ddysgu Cymraeg! Mae’r lleoliad yn hardd ac yn berffaith i dreulio amser yn cael eich ymdrochi yn yr iaith heb ymyrraeth allanol.” Suzi Gray

“Mae dysgu dros Zoom yn brofiad gwahanol, rydych yn dod i adnabod pobl mewn ffordd wahanol. Wedi’r cyfan, rydych yn mynd yn syth i mewn i gartrefi pobl ddieithr led led y byd! Ond roedd o’n brofiad gwych a nes i wirioneddol fwynhau. Mi roedd o’n rhoi ffocws i fi am yr wythnos ac er nad oeddwn yn y Nant, mi ges i’r un teimlad am y Nant drwy’r cwrs rhithiol.” Janet Walker

“Mutations and grammar have always been a stumbling block for me, but this course has definitely given me more confidence.”

 • Manteision o ddysgu Cymraeg...

  Picnic

  Trwy ddysgu’r iaith, sy’n cael ei siarad gan dros 700,000 o bobl ar draws y byd, rydych yn agor y drws i lawer o gyfleoedd a phrofiadau newydd. Bydd y rhai ohonoch sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg yn barod yn ymwybodol o’r manteision o fedru deall ac ynganu’r iaith sydd o’ch cwmpas. Bydd gennych ddwywaith y dewis o adloniant, gyda theledu, radio a gwefannau ar gael ar gyfer siaradwyr yr iaith, ac, yn y pen draw, ystod eang o lenyddiaeth sy’n ymestyn dros ganrifoedd.

  Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned, i enwi rhai. Ond beth bynnag ydy’ch rheswm chi dros ddysgu’r iaith, dylai’r broses fod yn un bleserus ac yn un sy’n rhoi boddhad.

 • Gwersi

  House

  Fel arfer, bydd y gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Plas, cartref rheolwr y chwarel ers talwm. Mae’r ystafelloedd wedi eu dodrefnu â’r cyfarpar diweddaraf i’n galluogi i gynnig amrywiaeth o ddulliau dysgu, yn cynnwys dulliau traddodiadol. Os yw’r tywydd yn caniatáu, rydym yn ymdrechu i gynnal ychydig o weithgareddau y tu allan i’r dosbarth gan wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd gennym o amgylch y safle

 • Llety

  Houses

  Bydd myfyrwyr sy’n mynychu ein cyrsiau preswyl Cymraeg yn aros yn hen fythynnod y chwarelwyr sydd bellach wedi eu huwchraddio i safon llety grŵp 5*. Mae pob ystafell wedi’i dodrefnu gyda dodrefn derw wedi eu gwneud â llaw yng Nghymru a charthen draddodiadol Gymreig ar bob gwely. Mae gennym ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

 • Eich amser rhydd...

  Resteraunt

  Gall myfyrwyr ddefnyddio’r lolfa yn y Plas drwy gydol eu hamser yn y Nant. Mae’r lolfa yn ystafell gyfleus i astudio neu i ymlacio ynddi gyda’r nos. Bydd Caffi Meinir yn agored yn ystod eich amser yn y Nant a bydd y staff yno yn fwy na hapus i hybu eich defnydd o’r Gymraeg. Bydd cyfle i fyfyrwyr ymweld â’r arddangosfeydd treftadaeth a’r tŷ cyfnod tra maen nhw’n aros yn y Nant, a dysgu am hanes yr ardal unigryw hon.

 • Y cwrs gorau i chi...

  Talking

  Rydym yn annog myfyrwyr i drafod eu hanghenion gyda thiwtor ymlaen llaw ac rydym yn anelu at gael pob myfyriwr ar y cwrs sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion personol:

  Os ydych chi’n ansicr o’ch lefel…

  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â’r Tim Addysg i drafod eich anghenion: addysg@nantgwrtheyrn.org

  Ni fydd y tiwtor ar gael bob amser gan y bydd yn dysgu, ond bydd aelod o staff y Swyddfa yn cymryd eich manylion ac yn trefnu i’r tiwtor gysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosib.

  Mae ein tiwtoriaid yn hapus bob amser i’ch helpu i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich anghenion chi.

 • Sut i archebu...

  Dysgu

  Gallwch archebu cwrs arlein.

  NODER: Er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i’r dysgwyr – Rhaid i’r Nant sicrhau bod lleiafswm o 6 dysgwr wedi cofrestru ar unrhyw gwrs cyn y bydd modd cadarnhau y bydd y cwrs yn cael ei gynnal. Os oes rhaid i Nant Gwrtheyrn ganslo cwrs am unrhyw reswm, rhoddir gwybod i’r dysgwr bythefnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs. Dan yr amgylchiadau hyn bydd eich taliad yn cael ei ad-dalu neu mae modd i chi ddod ar gwrs arall o fewn 12 mis.